Sponsored Ads

วิชาภาษาไทย เรื่อง โรงเรียนต้นไม้

เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ที่อยู่ในบทเรียนนี้ โดยจะใช้เนื้อหาเพลงในการเรียนการสอน เนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วยคำศัพท์ดังนี้

- ข้าวเปลือก คือ เมล็ดข้าวที่ยังไม่ได้เอาเปลือกออก

- หว่าน คือ การโปรย ทำให้กระจาย

- ใบตอง คือ ใบกล้วย

- กอ คือ ต้นไม้ที่ขึ้นเป็นกลุ่ม

- หุงข้าว คือ การทำให้ข้าวสุกด้วยวิธีการต้ม หรือทำให้น้ำแห้ง

เพลงประกอบบทเรียน ชื่อ เพลงต้นข้าวของคนไทย

เจ้าต้นข้าวเอ๋ย เคยเป็นข้าวเปลือก         เจ้าถูกคัดเลือก จากเมล็ดข้าว

แม่หาบจากบ้าน ไปหว่านกลางนา         ขอน้ำจากฟ้า ขอรักจากดาว

ขอนมจากดิน มาให้เจ้าดื่ม                  ขอยืมใบตอง มาป้องกันหนาว

ขอรุ้งเจ็ดสี   มาอยู่อาศัย                    ปลูกบ้านใกล้ใกล้ ดวงใจสีขาว

ค่อยเติบค่อยโต เป็นต้นเป็นกอ             นะแม่นะพ่อ จะรอหุงข้าว

จะเป็นข้าวเหนียว หรือเป็นข้าวเจ้า         ก็จะเป็นข้าว ของแผ่นดินเอย

เพลงประกอบบทเรียน ชื่อ เพลงตะล็อกต๊อกแต๊ก

ตะล็อกต๊อกแต๊ก มาทำไม มาซื้อดอกไม้ ดอกอะไร ดอกจำปี ไม่มี ดอกจำปา ไม่มา ดอกยี่โถ ไม่โต ดอกแก้ว หมดแล้ว

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้อย่างไร

สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ได้แก่ คน สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิต จะเจริญเติบโตได้ต้องอาศัยปัจจัย ดังนี้ อากาศ อาหาร น้ำ อากาศ คือ สิ่งที่ สิ่งมีชีวิตเอาไว้ใช้ในการหายใจ จะมีก๊าซออกซิเจนในการหายใจ อาหาร คือ สิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย คน ต้องการการอาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ผักผลไม้ และ นม พืช มีกระบวนการสร้างอาหารที่เรียกว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พืชสามารถดูดธาตุอาหารจากในดินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต สัตว์แต่ละชนิดมีการกินอาหารที่ต่างกัน เช่น สัตว์ที่กินพืช , สัตว์กินสัตว์ , สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ , สัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบอกจำนวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสือ ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจำนวนไม่เกิน 1,000

เนื้อหาในเรื่องนี้ประกอบด้วย : จำนวนนับ 1- 100 โดยแทนการนับด้วย แผ่นตารางสิบ และแผ่นตารางหน่วย แผ่นตารางสิบ สิบแผ่น เท่ากับ 100 หรือ แผ่นตารางร้อย นั่นเอง เช่น ตารางร้อย 5 แผ่น แสดงจำนวน 500 อ่านว่า ห้าร้อย เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้คือ ๕๐๐ หรือ ตารางร้อย 10 แผ่น เท่ากับ 1,000 อ่านว่า หนึ่งพัน เขียนแทนด้วยตัวเลขไทยได้คือ ๑,๐๐๐ เป็นต้น

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทย ด้านอุปนิสัย หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอน ด้านสังคม สังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิต ด้านการศึกษา ในอดีตวัดเป็นสถานศึกษาของคนไทย ด้านประเพณี เช่น งานอุปสมบท งานทอดกฐิน เป็นต้น การกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนพิธีร่วมกัน

Sponsored Links