Sponsored Ads

ปัจจุบันมีการสืบค้นข้อมูลที่ง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลมีดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Internet  Explorer

2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่อง  Address Bar  เช่น  www.google.com

3. พิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบค้น ในช่องการค้นหา  เช่น ประวัติวันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

4. คลิกที่ปุ่ม ค้นหา หรือกดปุ่ม Enter

5. หน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อ

เมื่อเราได้หน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการ เราสามารถบันทึกข้อมูลได้โดยการ คลิกบันทึก URL ที่ต้องการ  มีดังนี้

1. คลิก รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายของจอ

2. คลิกที่ Add to favorites

3. ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการ คลิก Add

อินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก สามารถรับข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้  เช่น ข้อความ รูปภาพ และเสียง นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็ว

2. สืบค้นข้อมูลจากทั่วโลกได้ง่าย 

3. ให้ความบันเทิง เช่น ฟังเพลง  ดูวิดีโอ

4. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือที่เราเรียกว่า อีเมล  เพื่อให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น

5. พูดคุยผ่านจอภาพโดยใช้แป้นพิมพ์ ไมโครโฟน หรือกล้อง ที่เรียกว่า  เว็บแคม 

6. ติดต่อซื้อขายสินค้าได้อย่างสะดวก

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  มีดังนี้

1. ขั้นกำหนดหัวข้อ   เพื่อจะได้ค้นหาข้อมูลได้ถูกต้อง

2. ขั้นค้นหาข้อมูล    สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ

3. ขั้นเลือกแหล่งข้อมูล  เลือกแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นหาข้อมูลเจอได้

4. ขั้นเตรียมอุปกรณ์   เป็นขั้นตอนการเลือกเตรียมอุปกรณ์ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล

5. ขั้นการค้นหาและรวบรวมข้อมูล  สามารถค้นหาสอบถามจากผู้รู้ หรือเอกสารที่มีความเชื่อถือได้ จากนั้นจึงจะสามารถรวบรวม จดบันทึกข้อมูลได้

6. ขั้นพิจารณาและสรุป  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการค้นหาข้อมูล  เมื่อเรานำข้อมูลที่ค้นหาได้แล้ว และทำการรวบรวมจดบันทึก เราก็ต้องนำข้อมูลนั้นมาพิจารณาและสรุปที่ที่เราต้องการค้นหา ตามหัวข้อที่เรากำหนด จากนั้นจึงจะนำเสนอข้อมูลได้

Sponsored Links