Sponsored Ads

สร้างข้อความสีรุ้ง ด้วยโปรแกรม Paint 2007

ข้อความสีรุ้ง คือการสร้างข้อความในโปรแกรม Paint ให้ตัวอักษรมีหลายๆสีในข้อความ หรือ เรียกอีกอย่างว่า การผสมสีข้อความ ซึ่งในโปรแกรม Paint ของ Windows 2007 ขึ้นไป จะมีการทำงานที่ง่าย เพียงแค่พิมพ์ข้อความแล้วใช้เมาส์ลากคลุมอักษรที่ต้องการ จากนั้นก็นำเมาส์ไปคลิกเลือกสีที่เราต้องการได้เลย

ขั้นตอนการทำข้อความสีรุ้ง มี ดังนี้

1. พิมพ์ข้อความ โดยใช้เครื่องมือ Text

2. ปรับให้ข้อความมีขนาดใหญ่ ควรเลือกขนาด 32 ขึ้นไป

3. เลือกลักษณะข้อความเป็นตัวหนา คือคลิกเลือกรูปแบบ B

4. พิมพ์ข้อความที่เราต้องการ

5. ใช้เมาส์ลากคลุมตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยนสี ( โดยต้องไม่คลิกเมาส์ ออกจากบริเวณที่กรอบสี่เหลี่ยมคลุมข้อความอยู่ )

6. คลิกเลือกสีที่ต้องการ

** กรณีที่อักษร ติดกับสระ ถ้าต้องการเปลี่ยนสี ต้องใช้วิธี เทสีลงที่ สระ โดยใช้เครื่องมือถังสี เทสีลงไปที่สระ เราก็จะได้ข้อความสีรุ้งที่สวยงาม **

Sponsored Links