ในแต่ละชุมชมจะมี วัด  ตลาด  พิพิธภัณฑ์  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  หรือบางชุมชนจะมี มัสยิด  โบสถ์คริสต์   เป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน ที่น่าภาคภูมิใจ

เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน สะท้อนความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นลักษณะเแพาะที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่น  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ 

หลักการเรียนงลำดับจำนวน มี 2 แบบ คือเรียงลำดับจำนวนจาก น้อยไปหามาก และ การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก ได้แก่  0  1  2  3  4  5   6  7  8  9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย ได้แก่  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 

การอ่านแจกลูก  การสะกดคำ  สระอู  ในบทเรียนนี้เราจะนำอักษรกลางมาแจกลูก สะกดคำ สระอู   โดยมีคำดังนี้

กู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

จู  สะกดว่า  จอ - อู  อ่านว่า จู

ดู  สะกดว่า  ดอ - อู  อ่านว่า ดู

ตู  สะกดว่า  ตอ - อู  อ่านว่า ตู

บู  สะกดว่า  บอ - อู  อ่านว่า บู

ปู  สะกดว่า  กอ - อู  อ่านว่า กู

อู  สะกดว่า  ออ - อู  อ่านว่า อู

ความหมายของคำ

ดู  หมายถึง  ใช้สายตามองเพื่อให้เห็น

ปู หมายถึง  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูสันหลัง มีขา 5 คู่ คู่แรกเป็นก้าม

จำนวน 0 - 9 เป็นจำนวนตัวเลขพื้นฐานที่นักเรียนควรรู้จัก โดยมีจำนวนนับได้แก่ 1 - 9 สามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยและการอ่านได้ดังนี้

1 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๑  อ่านว่า  หนึ่ง

2 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๒  อ่านว่า  สอง

3 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๓  อ่านว่า  สาม

4 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๔  อ่านว่า  สี่

5 เขียนเป็นเลขไทย คือ ๕  อ่านว่า  ห้า

การดูแลเกี่ยวกับสัตว์ คือการเลี้ยงดูสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่ออายุที่ยืนยาว

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยง ได้แก่

1. การรักษาความสะอาด การดูแลรักษาความสะอาดให้สัตว์เลี้ยง ต้องดูแลรักษาบริเวณที่อยู่อาศัยของสัตว์ รักษาความสะอาดร่างกายของสัตว์  เพื่อไม่ให้สัตว์เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หากพบว่าสัตว์มีอาการผิดปกติควรนำไปตรวจกับสัตวแพทย์

2. การให้อาหารที่เหมาะสมและพอเพียง  จะทำให้สัตว์มีร่างกายแข็งแรง

3. การให้ความรักและเอาใจใส่ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ เพราะเราจะเกิดความรักความผูกพันกับสัตว์เลี้ยง ทำให้รู้ว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอะไร ต้องการอะไร เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม คือ การที่ลักษณะของสภาพแวดล้อมแตกต่างออกไปจากเดิม

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันและในอดีตแตกต่างกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้  ที่อยู่อาศัย น้ำลำคลอง  รวมถึงการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน ก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น สมัยก่อนน้ำมาจากน้ำคลอง  เดินทางโดยเกวียน  สิ่งที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป คือมนุษย์ นั่นเอง เพราะมนุษย์เป็นผูลงมือในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติต่างๆ เช่น การตัดต้นไม้ การสร้างบ้านเรือน การล่าสัตว์ เป็นต้น

เรื่อง เพื่อนภูผา

ภูผา ดูแล ใบโบก   ภูผา ดูแล ใบบัว    ภูผา มีเพื่อน ข้างตัว   ชื่อใบบัว  ชื่อใบโบก

ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง 

นอกจากคนกับคนจะเป็นเพื่อนกันได้แล้ว คนกับสัตว์ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ด้วย เหมือนอย่างภูผาที่มีช้างใบโบก ใบบัวเป็นเพื่อน

ความหมายของคำศัพท์

ดูแล   หมายถึง   เอาใจใส่  ปกปักรักษา  ปกครอง 

มี       หมายถึง   ถือเป็นเจ้าของ  อยู่ในครอบครอง

เพื่อน  หมายถึง   ผู้ชอบพอรักใคร่กัน  ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

ข้าง    หมายถึง   ใกล้   เช่น ใบโบกใบบัวอยู่ข้างภูผา

ชื่อ     หมายถึง   คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียกคน  สัตว์  สิ่งของ  และสถานที่

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์ เช่นการให้อาหาร หากเราไม่ดูแลเรื่องการให้อาหารสัตวื อาจจะทำให้สัตว์หิว หรือได้รับสารอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้   สัตว์บางชนิดเป็นสัตว์ดุร่ายไม่ควรเข้าใกล้ เช่น งู เสือ จรเข้  รวมถึง สุนัขจรจัด เพราะสุนัขจรจัด อาจมีโรคพิษสุนัขบ้า 

โรคพิษสุนัขบ้า  หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว หนู  โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัส เรย์บี โรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน   โรคพิษสุนัขบ้า สังเกตุได้จาก สุนัขจะมีน้ำลายไหล  ตัวสั่นผอม ดุร้าย กัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า 

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสัตว์