Sponsored Ads

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1 

ตัวอย่างโจทย์ปัยหาการบวก

มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน  รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน  รวมมีผู้โดยสารบนรถกี่คน

โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ การ บวก

- สิ่งที่โจทย์บอก  มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน  รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน

- สิ่งที่โจทย์ถาม  มีผู้โดยสารบนรถกี่คน

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. แสดงวิธีหาคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

แสดงวิธีทำได้ดังนี้    มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน    รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน

ประโยคสัญลักษณ์     7 + 8 = ?

ดังนั้น    มีผู้โดยสารบนรถ  15   คน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 20

การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก เช่น  13 + 6 = 19

วิธีการหาผลบวก โดยวิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่า

การเขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจาย

1. 15 = 10 + 5

2. 13 + 6 = 10 + 3 + 6   = 10 + 9   = 19

3. 3 + 15 = 3 + 10 + 5   = 10 + 8   = 18

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การสลับที่การบวก

การสลับที่การบวก เช่น  

1. 5 + 3 = 8  หรือ  3 + 5  = 8

2. 7 + 4 = 11  หรือ 4 + 7 = 11

การสลับที่การบวก ค่าของผลบวกจะเท่ากัน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน

การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน เช่น  5 + 5 = 10  หรือ 3+6  = 9

การหาผลบวกของจำนวนให้ครบสิบ  เช่น  

7+6 = 7+3+3 = 10+3 = 13

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การเรียงลำดับจำนวน

การเรียงลำดับจำนวนทางคณิตศาสตร์ มีการเรียงลำดับจำนวนจาก มากไปหาน้อย  และเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก 

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก ได้แก่  1 3 5 7 9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย ได้แก่  10 9 8 7 6

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน

ในบทเรียนนี้เป็นสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน ว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน เช่น 9 และ 5 ค่าที่มีมากกว่า คือ 9 เป็นต้น  

จำนวนที่ไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันแล้ว จำนวนที่ไม่มีของเหลือ เป็นจำนวนทีน้อยกว่า 

ข้อสังเกตุ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน  ส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอ

1. เครื่องหมายมากกว่า  >

2. เครื่องหมายน้อยกว่า  <

3. เครื่องหมายเท่ากับ =

4. เครื่องหมายไม่เท่ากับ =

เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ขอบใจ เธอ ให้แก่ฉัน พวก เรา แบ่ง กัน ฉัน ให้ แก่ เธอ

ของกิน ของใช้ ต่างอาศัยกัน พวกเราแบ่งปัน ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ขอบใจ เธอ ได้ช่วยฉัน  พวกเรา ช่วยกัน ฉันได้ช่วยเธอ

ของ หนัก ก็เบา   เพราะ เรา ช่วย กัน

ด้วย ความผูกพัน   ฉัน ฉัน เธอ เธอ

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 2

ได้รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความผูกพันระหว่างเพื่อน

เรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

ฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉัน      เราเป็นเพื่อนกัน คือฉันกับเธอ

เธอมีของเล่น ฉันมีของใช้            เราแบ่งกันได้ ของฉันของเธอ

นี่ ของ ของ เธอ นั่น ของ ของ ฉัน     มันสับเปลี่ยนกัน ฉันคืนให้เธอ

นี่ ของ ของ เธอ ที่ทำตกไว้            ฉันนี้เก็บได้ นำมาให้เธอ

ความหมายของคำ

1. เพื่อน  หมายถึง  คนที่คุ้นเคยกัน

2. ของเล่น  หมายถึง  ใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน

3. ของใช้  หมายถึง  สิ่งของสำหรับใช้สอย

4. แบ่ง  หมายถึง  การแยกออกเป็นส่วนๆ

5. ตก   หมายถึง  หล่นลง

ข้อคิดจากเรื่อง ของเธอของฉัน  ตอนที่ 1

 การที่มีน้ำใจรู้จักแบ่งปันสิ่งของ ของตนเองให้กับผู้อื่นเหมือนกับเด็กในเรื่องที่แบ่งของเล่นของใช้ของกินให้กับเพื่อน

Sponsored Links