สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก

ตัวอย่าง การลบจำนวนที่มีสองหลัก กับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก 

เช่น  10 - 5 = ?

หรือ มี 10 เอาออก 5 เหลือเท่าไหร่  10 - 5 = 5

วิธีหาผลลบโดยการกระจาย

18 - 6 = ?

หาผลลบโดยการกระจาย   10 + 8 - 6  ==>  10 + 2 = 12

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 2 

ตัวอย่างโจทย์ปัยหาการบวก

พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม  นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม  ขณะนี้พลอยมีหนังสือกี่เล่ม

โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ การ บวก

- สิ่งที่โจทย์บอก  พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม  นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม 

- สิ่งที่โจทย์ถาม  ขณะนี้พลอยมีหนังสือกี่เล่ม

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. แสดงวิธีหาคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

แสดงวิธีทำได้ดังนี้    พลอยมีหนังสือ 6 เล่ม   นำมาเพิ่มอีก  12 เล่ม

ประโยคสัญลักษณ์   6 + 12 = 18

ดังนั้น   พลอยมีหนังสือ  18   เล่ม

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวก ตอนที่ 1 

ตัวอย่างโจทย์ปัยหาการบวก

มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน  รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน  รวมมีผู้โดยสารบนรถกี่คน

โจทย์ปัญหาข้อนี้ คือ การ บวก

- สิ่งที่โจทย์บอก  มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน  รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน

- สิ่งที่โจทย์ถาม  มีผู้โดยสารบนรถกี่คน

หลักการแก้โจทย์ปัญหา

1. วิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอก และโจทย์ถาม

2. แสดงวิธีหาคำตอบ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์

แสดงวิธีทำได้ดังนี้    มีผู้โดยสารอยู่บนรถ 7 คน    รับเพิ่มระหว่างทางอีก 8 คน

ประโยคสัญลักษณ์     7 + 8 = ?

ดังนั้น    มีผู้โดยสารบนรถ  15   คน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 20

การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก เช่น  13 + 6 = 19

วิธีการหาผลบวก โดยวิธีการนับต่อจากจำนวนที่มากกว่า

การเขียนจำนวนที่มากกว่า 10 ในรูปกระจาย

1. 15 = 10 + 5

2. 13 + 6 = 10 + 3 + 6   = 10 + 9   = 19

3. 3 + 15 = 3 + 10 + 5   = 10 + 8   = 18

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การสลับที่การบวก

การสลับที่การบวก เช่น  

1. 5 + 3 = 8  หรือ  3 + 5  = 8

2. 7 + 4 = 11  หรือ 4 + 7 = 11

การสลับที่การบวก ค่าของผลบวกจะเท่ากัน

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน

การบวกจำนวนหนึ่งหลักสองจำนวน เช่น  5 + 5 = 10  หรือ 3+6  = 9

การหาผลบวกของจำนวนให้ครบสิบ  เช่น  

7+6 = 7+3+3 = 10+3 = 13

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง  การเรียงลำดับจำนวน

การเรียงลำดับจำนวนทางคณิตศาสตร์ มีการเรียงลำดับจำนวนจาก มากไปหาน้อย  และเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก 

การเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมาก ได้แก่  1 3 5 7 9

การเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย ได้แก่  10 9 8 7 6

สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน และเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน

ในบทเรียนนี้เป็นสอนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน ว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่ากัน เช่น 9 และ 5 ค่าที่มีมากกว่า คือ 9 เป็นต้น  

จำนวนที่ไม่เท่ากัน เมื่อจับคู่กันแล้ว จำนวนที่ไม่มีของเหลือ เป็นจำนวนทีน้อยกว่า 

ข้อสังเกตุ เครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวน  ส่วนกว้างของเครื่องหมายจะหันไปทางด้านตัวเลขที่มีค่ามากกว่าเสมอ

1. เครื่องหมายมากกว่า  >

2. เครื่องหมายน้อยกว่า  <

3. เครื่องหมายเท่ากับ =

4. เครื่องหมายไม่เท่ากับ =