Sponsored Ads

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ไทย ด้านอุปนิสัย หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา มีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอน ด้านสังคม สังคมไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดำรงชีวิต ด้านการศึกษา ในอดีตวัดเป็นสถานศึกษาของคนไทย ด้านประเพณี เช่น งานอุปสมบท งานทอดกฐิน เป็นต้น การกำหนดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เพื่อให้ชาวพุทธได้ไปปฏิบัติศาสนพิธีร่วมกัน

วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คืออะไร

เป็นวิชาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวแห่งการดำรงชีวิต การรู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างเกต เพื่อใช้เป็นทักษะในการดำเนินชีวิต วิทยาศาสตร์มีหลายเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ บทเรียนแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คือ ต้องรู้จักความหมายว่าวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผล มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้

กระบวนการทางวิทยขาศาสตร์ มีดังนี้

1.กำหนดปัญหา คือ การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

2.ตั้งสมมุติฐาน คือเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้ก่อน

3.ออกแบบและทำการทดลอง ตามที่เราสมมุติฐาน

4.วิเคราะห์ผลการทดลอง

5.สรุปผลการทดลอง

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปร่างและขนาด

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เริ่มแรกด้วยเรื่องและเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด ซึ่งในบทเรียนนี้จะพาน้องๆฉัน ป.1 ไปเรียนรู้ทำความรู้จักกับ สี ขนาด รูปร่าง ที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนเทียบหนังสือสองเล่มที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สีสัน หรือ สิ่งของที่มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ขนาด เช่น เก้าอีนั่ง มีขนาดต่างกัน เป็นต้น และการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีความแตกต่างกัน

การสร้างบทความลงในเว็บไซต์ Joomla 3.x บทความที่สร้างในเว็บไซต์ Joomla 3.x จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบทความที่มีหมวดหมู่ และไม่มีหมวดหมู่ สำหรับบทความที่ไม่มีหมวดหมู่

ได้แก่ บทความ ติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับเรา เป็นต้น คราวนี้เรามาดูกันว่าบทความที่มีหมวดหมู่นั้นจะสร้างแบบใด

 

1.คลิกหัวข้อ Articles แล้วคลิก เมนู New 

การสร้างหมวดหมู่บทความ ใน Joomla 3.x

1.คลิกเมนู  Content

2.คลิก Category Manager

ติดตั้งปลั๊กอินโมดูลที่จำเป็นให้ Joomla 3.x โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์  Extention.joomla.org เพื่อดาวน์โหลด extention ที่ต้องการ

ปรับแต่ง Site Name สโลแกนเว็บ SEO และค่าเบื้องต้นเมื่อติดตั้งเว็บไซต์ Joomla 3.x เสร็จแล้ว

1.คลิกที่  system configulation

ขั้นตอนการติดตั้ง joomla 3.x มีดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง จากตัวอย่างเป็นเว็บไซต์ จากตัวอย่าง เป็นเว็บไซต์ iphoneth.com

 

Sponsored Links