การสร้างหมวดหมู่บทความ ใน Joomla 3.x

1.คลิกเมนู  Content

2.คลิก Category Manager

 

3.คลิกปุ่ม New

 

4.พิมพ์ข้อมูลลงในช่อง Title / Alias / Description

5.คลิก เมนู Metadata Options เพื่อใส่รายละเอียดให้กับหมวดหมูบทความ และ kewords ในการค้นหาหมวดหมู่

>> แสดงการสร้างหมวดหมู่หลักใน Joomla 3.x เสร็จแล้ว

6.สร้างหมวดหมู่ย่อย ในหมวดหมู่หลัก  โดยคลิกเมนู New

7.ตั้งชื่อหมวดหมูย่อย และรายละเอียดของหมวดหมู่ย่อย

8.ที่ Parent ให้คลิกเลือกหมวดหมู่หลักที่ต้องการให้หมวดหมู่ย่อยไปอยู่ในนั้น จากตัวอย่างคือ บทความ iPhone

 

>> แสดงการสร้างหมวดหมู่ย่อยใน Joomla 3.x เสร็จแล้ว