การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 9   ตอนที่ 3  มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับการลบใน แนวตั้ง 

เช่น  ประโยคสัญลักษณ์  7 - 2 = ?

ตัวตั้ง  คือ  7

ตัวลบ  คือ  2

ผลลบ  คือ  5

 

ประโยคสัญลักษณ์  9 - 5 = ?

ตัวตั้ง  คือ  9

ตัวลบ  คือ  5

ผลลบ  คือ  4


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1