บทเรียนภาษาไทย ชั้น ป.1 เรื่อง เรียนรู้พยัญชนะอักษรต่ำ สระ และวรรณยุกต์ เป็นการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จัก พยัญชนะอักษรต่ำ และ นำคำอักษรต่ำนั้นมาประสมสระและวรรณยุกต์ ให้เป็นคำที่มีความหมาย เช่น กิน ( ก เป็น อักษรต่ำ ประสมกับ สระ อิ อ่านว่า กอ - อิ - นอ กิน แปลว่า ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ) บทเพลง

สูง กลาง ต่ำนี้ อักษรไทยมี สูง กลาง ต่ำ

แบ่งเป็นสามหมวดให้จำ อักษรไทย มี ต่ำ กลาง สูง

โอ้อักษรสูง อักษรสูงมี ๑๑ ตัว ขวด ของ ฉัน ห่อ ผ้า ใส่ ถุง ฝาก เศรษฐี ( ฃ ข ฉ ห ผ ส ถ ฝ ศ ษ ฐ )

โอ้อักษรกลาง อักษรกลางนั้นมี ๙ ตัว ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง ( ก จ ฎ ด ฏ ต บ ป อ )

และนอกจากนี้ เรารู้ดี เป็นอักษรต่ำ สามหมวดรวมกัน พยัญชนะ ๔๔ ตัว

 

ดังนั้นอักษรต่ำมีทั้งหมด 24 ตัว ได้แก่ ค, ฅ , ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, และ ฮ

ในบทเรียนนี้ จะให้นกเรียนได้เรียนรู้สระในภาษาไทยต่อไปนี้

1.สระ อะ (-ะ) 2.สระ อิ (ิ) 3.สระ อึ (ึ) 4.สระอุ

วรรรยุกต์ไทยที่ควรรู้จัก มีดังนี้

1. ไม้ตรี ๗ 2.ไม้จัตวา +


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1