เรื่อง แม่งูเอ๋ย

มาเล่นกันไหม เล่นเป็นงูใหญ่

กินน้ำบ่อไหน       จะพาไปกิน

บ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทราย

กินแล้วโยกย้าย บินไปก็บินมา

แม่งูเอ๋ย       กินน้ำบ่อไหน

กินน้ำบ่อทราย ย้ายไปก็ย้ายมา

กินน้ำบ่อโศก        โยกไปก็โยกมา

กินน้ำบ่อหิน      บินไปก็บินมา

กินหัวกินหาง       กินกลางตลอดตัว

 

ความหมาย

งู  หมายถึง  สัตวืเลื้อยคลาน ตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา

ทราย  หมายถึง  เศษหิน เศษแร่ที่มีขนาดเล็ก มีลักษณะซุยร่วนไม่เกาะกัน

โศก  หมายถึง  ความทุกข์  ความเศร้า

หิน  หมายถึง  มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่รวมตัวกัน  อยู่ตามธรรมชาติ

บิน  หมายถึง  เคลื่อนไปในอากาศโดยใช้ปีก


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1