World Wide Telescope คือ โปรแกรม Microsoft World Wide Telescope (WWT) เป็นโปรแกรมจำลองกล้องโทรทรรศน์ สามารถสำรวจพื้นผิวโลก และจักรวาล ช่วยให้ผู้ใช้มีความเข้าใจในเอกภพมากยิ่งขึ้นด้วยอินเทอเฟซที่ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลรูปต่างๆจากเมนู explore โดยมีโปรแกรมแนะนำดวงดาวพร้อมเสียงบรรยายด้วย Guid-ed Tours หรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อกับกล้องโทรทรรศน์จริงด้วยเมนู Telescope หรือเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับดาวหรือวัตถุนั้นๆเพิ่มเติมได้อีกด้วย