สื่อการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นป.1  เรื่อง รูปวงกลม รูปวงรี

   รูปเรขาคณิตรูปวงกลม และรูปวงรี มีลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกัน รูปวงกลมมีลักษณะคล้าย ผลส้ม ผลมะนาว ยางรถยนต์  แต่รูปวงรี จะมีลักษณะคล้ายแตงโม มีลักษณะยาวกว่าวงกลม 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1