เพลงจำนวนนับ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ  ..........  หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

จำนวนนับ  จำให้ดี   เรามานับ  หนึ่งถึงสิบ ลัน ลั่น ล๊า ลองนับดู  ........  มา เรา มา นับ พร้อม พร้อม กัน 

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า .......... หก เจ็ด  แปด  เก้า  สิบ

จำนวนนับ 5  เป็นจำนวนนับที่ต่อจาก  4  เมื่อเรานับจำนวนจะได้ว่า 1 , 2 , 3 , 4 , 5    อ่านว่า  หนึ่ง    สอง  สาม  สี่  ห้า    

จำนวนห้า  เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  คือ 5

และสามารถเขียนเป็นตัวเลขแบบไทย ได้แก่ ๕

จำนวนศูนย์  ไม่ใช่จำนวนนับ

เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก  คือ 0

เขียนเป็นตัวเลขแบบไทย คือ ๐

จำนวนนับ 3 และ 4  เป็นจำนวนนับที่ต่อ จาก 1 และ 2  กล่าว คือ จับนวนนับ 1 และ 2  ต่อจากสอง ก็จะนับเป็น 3 และ 4   จำนวนนับ 3 และ 4 เขียนเป็นตัวเลข และคำอ่านได้ดังนี้

3  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๓   อ่านว่า  สาม

4  เขียนเป็นเลขไทย  คือ  ๔   อ่านว่า  สี่

เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง จำนวน 1 และ 2 มีเนื้อหาการเรียนรู้  ที่เกี่ยวกับการสอนให้นักเรียนรู้จักจำนวนนับ 1 และ 2  และสามารถนับจำนวนได้  เช่น  ส้ม  1 ผล ,  ดินสอ 1 แท่ง  , สมุด  2 เล่ม , หมวก  2 ใบ  เป็นต้น  

การเขียน จำนวนนับ 1  และ  2

1    เขียนเป็นเลขไทย  ๑    อ่านว่า  หนึ่ง

2   เขียนเป็นเลขไทย  ๒   อ่านว่า  สอง

การลากเส้น ลีลามือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกลากเส้น  16 เส้นพื้นฐาน ตามที่กำหนด เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะการวาดรูปลากเส้น สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้อย่างเหมาะสม บทเรียนเรื่อง การลากเส้น ลีลามือ ในวิชาคณิตศาสตร์นี้ จึงมีความเหมาะสมกับทักษะพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน

การลากเส้น ลีลามือ  มีทั้งหมด 16 เส้นพื้นฐาน  ดังนี้สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1