สรุปเรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่อยู่ใน สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆสำหรับบทเรียนชั้น ป.1 มีดังนี้

1. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ใกล้ - ไกล 

2. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ซ้ายมือ และ ขวามือ

3. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ข้างหน้า และ ข้างหลัง

4. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ภายใน และ ภานนอก

5. การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่อยู่ ข้างใต้ และ ข้างบน

สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ข้างหน้า - ข้างหลัง ภายใน - ภายนอก มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตำแหน่งของสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ข้างหน้า และข้างหลัง  ทำให้นักเรียนสามารถระบุตำแหน่งและแยกแยะได้ว่า สิ่งของเหล่านั้นอยู่ตำแหน่งใด และ เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตำแหน่งของสิ่งของนั้นๆ อยู่ภายในหรือภายนอก เช่น เสื้ออยู่ภายในตู้เสื้อผ้า เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ  ซ้ายมือ - ขวามือ  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนรู้จักตำแหน่ง ซ้ายมือ และขวามือของตนเอง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ สามารถบอกได้เป็นด้านซ้าย หรือ ด้านขวา โดยนักเรียนจะแยกได้ว่า มือซ้ายของนักเรียนอยู่ตรงไหน หรือ มือขวาของนักเรียน อยู่ตรงไหน เมื่อนักเรียนสามารถแยกแยะได้ ก็จะสามารถระบุตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ทางซ้ายมือ และขวามือ ได้

สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง บอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ ใกล้ - ไกล มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้รู้จัก ระยะห่างของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทำให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งของใดอยู่ใกล้ และสิ่งของใดอยู่ไกล เป็นต้น

 

สิ่งของต่างๆ มีขนาดยาว สั้น หนา บาง แตกต่างกัน เช่น ดินสอสั้นกว่าไม้บรรทัด หรือเรียกอีกอย่างว่า ไม้บรรทัดยาวกว่าดินสอ การเปรียบเทียบขนาดของสิ่งของในด้านความยาว เราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยวางสิ่งของให้ปลายด้านหนึ่งเสมอกัน จากนั้น จึงมาดูที่ปลายอีกด้านหนึ่ง ว่าสิ่งของชิ้นใดมีขนาดยาวกว่ากัน เมื่อสิ่งของชิ้นใดมีขนาดความยาวมากกว่า เราเรียกว่า ยาวกว่า และสิ่งของที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า เราเรียกว่า สั้นกว่า ความแตกต่างของขนาดสิ่งของที่ หนา และ บาง เช่น หนังสือเรียน มีจำนวน หน้าทั้งหมด 200 แผ่น หรือ 200 หน้า  และสมุดมีจำนวนหน้าทั้งหมด 150 แผ่น หรือ 150  หน้า จะเห็นได้ว่า หนังสือเรียนมีจำนวนหน้าเยอะกว่าสมุด จึงเปรียบเทียบได้ว่า หนังสือเรียน  มีความ หนา มากกว่า สมุด   หรือเรียกอีกอย่างว่า สมุด บางกว่า หนังสือเรียนสื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1