Sponsored Ads

คำว่า สูง เตี้ย และ ต่ำ  เป็นคำที่ใช้เปรียบเทียบขนาดในด้านความสูง เช่น กวางกับกระต่าย เราจะเห็นว่า กวาง สูงกว่า กระต่าย หรือ เรียกอีกอย่างว่า กระต่ายเตี้ย หรือต่ำกว่ากวาง นั้นเอง และอีกตัวอย่างที่จะแสดงให้นักเรียนเห็นภาพ คือ ยีราฟ สูงกว่า ม้าลาย หรือ ม้าลายเตี้ยกว่ายีราฟ เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้วิชา คณิตศาสตร์   เรื่อง รูปร่างและขนาด ใหญ่-เล็ก เท่ากัน อ้วน-ผอม  มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ทราบขนาดของสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น  สิ่งของที่มีรูปร่างขนาดใหญ่ สิ่งของที่มีรูปร่างขนาดเล็ก สิ่งของที่มีรูปร่างเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน หรือมีขนาดแตกต่างกัน เช่น รูปร่างและขนาดคน จะมีลักษณะอ้วนกว่า หรือ ผอมกว่า 

เนื้อหาเรื่อง รูปร่างและขนาด ใหญ่-เล็ก ในบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1  มีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่า สิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรา มีรูปร่างและขนาดต่างกัน เมื่อนำสิ่งของนั้นมาเปรียบเทียบกันก็จะมีสิ่งขนาดที่มีขนาดใหญ่กว่า และขนาดเล็กกว่า 

 

การสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ  คือ การแต่งโจทย์ปัญหาจากภาพที่เห็น

โจทย์การบวกลบระคน คือ ประโยคที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ การบวก และ การลบ อยู่ในโจทย์เดียวกัน  มีวิธีการคิดหาคำตอบ  คือ วิเคราะห์โจทย์ จากสิ่งที่โจทย์บอก และสิ่งที่โจทย์ถาม

 

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   เป็นโจทย์ปัญหาที่มีวิธีคิดหาคำตอบทั้งการบวก และการลบ ระคนกันไป โดยจะต้องวิเคราะห์หาคำตอบจากสิ่งที่โจทย์บอก และสิ่งที่โจทย์ถาม โดยควรทำวิธีการหาคำตอบในวงเล็บก่อน 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1