ท้องฟ้าที่เรามองเห็นจะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลม   เมื่อเราออกไปยืนสังเกตในบริเวณที่โล่ง บนท้องฟ้าเราสามารถมองเห็น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  และเมฆ  

ท้องฟ้าเวลากลางวัน จะสว่างสดใส สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ และเมฆ

ท้องฟ้าเวลากลางคืน จะมืด เราจะมองเห็นดวงจันทร์ และดวงดาว 

เมฆ เกิดจากละอองน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ลอยตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศ หรือท้องฟ้า 

แสงสว่างจากดวงอาทิตย์  ทำให้ท้องฟ้าที่เรามองเห็นในตอนกลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน นั่นคือ กลางวันจะสว่าง เพราะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ แต่กลางคืนจะมืดเพราะไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์

ประโยชน์ของดินที่มีต่อมนุษย์ เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ได้แก่  อาหาร  เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพราะ อาหารได้มาจากการปลูกพืชที่ใช้ดินปลูก

กาเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ดินในการกินอยู่ เครื่องนุ่งห่ม มาจากฝ้ายที่ใช้ใช้ดินปลูก ที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนดิน และยารักษาโรคบางชนิดสกัดจากสมุนไพรที่ใช้ดินปลูก

ดินเป็นทรัพยากรที่เมื่อสูญเสียไปแล้วไม่อาจจะฟื้นคืนได้ หรืออาจจะต้องใช้เวลาเป็นร้อยๆปี ที่ธรรมชาติจะสร้างดินขึ้นมาใหม่

การอนุรักษ์ดิน จะทำให้ดินเกิดความอุดมสมบรูณ์ มีสภาพที่เหมาะสมกับการปลูกพืช  

วิธีการอนุรักษ์ดิน มีดังนี้

1. ไม่ทิ้ง หรือฝังกลบ ขยะมูลฝอย และสารเคมีที่เป็นพิษลงดิน

2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่า

3. ปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพของดิน

4. ช่วยกันปรับปรุงดิน เช่นการใส่ปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ดิน

ดังนั้น  ดินจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะประโยชน์ของดินโดยตรง คือ เป็นที่อยู่อาศัย ส่วนประโยชน์ของดินที่มีต่อพืช คือ เป็นแหล่งสะสมน้ำ

และธาตุอาหารที่พืชต้องการ ในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ดินยังเป็นที่อยู่อาศียของสัตว์ และสัตว์บางชนิดก็อาศัยอยู่ใต้ดิน  เช่น มด  ปลวก  และไส้เดือน  เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นป.1  เรื่อง ดินมีลักษณะอย่างไร 3

การอุ้มน้ำของดิน หมายถึง ความสามารถในการกักเก็บน้ำของดิน ซึ่งดินต่างชนิดกันก็จะอุ้มน้ำได้ไม่เท่ากัน ดินที่มีความสามารถกักเก็บน้ำได้ดี และน้ำไหลผ่าน

ดินออกน้อยแสดงว่า ดินนั้นมีการอุ้มน้ำที่ดี  

ดินที่มีเนื้อหยาบ เนื้อดินไม่ยึดติดกัน ทำให้การอุ้มน้ำของดินชนิดนี้ทำได้ไม่ดี ได้แก่ ดินร่วน  

ดินที่มีเนื้อละเอียด เนื้อดินจะยึดติดกันแน่น ทำให้การอุ้มน้ำของดินชนิดนี้ทำได้ดีกว่าดินที่มีเนื้อหยาบ ดินชนิดนี้ ได้แก่ ดินเหนียว  

ดินที่มีเนื้อหยาบ  เมื่อเทน้ำลงไป น้ำจะไหลผ่านดินอย่างรวดเร็ว ถือว่าเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ำ ได้แก่ ดินทราย

ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย มีลักษณะเนื้อดินที่ต่างกัน ดินเหนียวจะมีความเหนียวสามารถปั้นได้ดีที่สุดเพราะมีเนื้อดินที่เหนียว ละเอียด สามารถจับตัวกันได้ดี เหมาะแก่การปั้น ดินร่วน สามารถปั้นได้แต่เนื้อดินจะแตก เพราะมีเนื้อหยาบไม่ละเอียด จึงมีการจับตัวที่ไม่ดี ส่วนดินทรายนั้นไม่สามารถปั้นได้ เพราะเนื้อดินจับตัวได้ไม่ดี และน้ำจะเป็นตัวช่วยผสมทำให้เราสามารถปั้นดินได้

สื่อการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ ป.1 เรื่อง  ดินมีลักษณะอย่างไร 1

สีของดิน เป็นสมบัติชนิดหนึ่งของดิน ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแตกต่างกันไป ตามแต่ละท้องที่ และชนิดของดิน สีดำของดินที่เห็น เกิดจากการที่ดิน มีซากพืชซากสัตว์ หรืออินทรีย์วัตถุสูง ทำให้ดินมีความสมบรูณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก  ดินจะมีสี และเนื้อดินต่างกันออกไปตามชนิดและวัตถุต้นกำเนิดของดิน สื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1