วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เกณฑ์จำแนก และจัดกลุ่ม ให้กับของเล่นและของใช้ ซึ่งวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ ได้แก่วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

เกณฑ์ในการจัดกลุ่มของเล่นของใช้ มี ดังนี้

1. สี

2. รูปทรง และรูปร่าง

3. ขนาด

4. น้ำหนัก

5. ลักษณะพื้นผิว

6. ความอ่อนนุ่มและความแข็ง

วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ ของเล่น เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดจินตนาการ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกสมอง ฝึกอวัยวะต่างๆ และทำให้เกิดการเรียนรู้ ของใช้ เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และทำให้มีสุขภาพที่ดี

วัสดุ คือสิ่งที่เรานำมาทำของเล่นของใช้

วัสดุ แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. วัสดุธรรมชาติ 2. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น วัสดุจากธรรมชาติที่เรานำมาทำของเล่นของใช้ ได้แก่

วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.1 เรื่อง รู้จักของเล่นของใช้ เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจำแนก ของเล่นและของใช้ 

ของเล่น คือ  ของที่มีไว้ใช้ในการเล่น เพื่อความสนุกสนาน และเพลิดเพลิน ของเล่นมีประโยชน์ ทำให้เกิดจินตนาการ ฝึกสมอง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ 

ของใช้ คือ ของที่จำเป็นต้องใช้สอยในชีวิตประจำวัน  สามารถอำนวยความสะดวกได้  ใช้ทำงานต่างๆได้ 

การสังเกต (Observation) คือ การใช้ประสาทสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น และผิวกาย เข้าไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ หรือเหตุการณ์ โดยมีจุดประสงค์ ที่จะหาข้อมูล ซึ่งเป็นรายละเอียดของสิ่งของนั้นๆ โดยไม่ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไป

วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คืออะไร

เป็นวิชาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวแห่งการดำรงชีวิต การรู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างเกต เพื่อใช้เป็นทักษะในการดำเนินชีวิต วิทยาศาสตร์มีหลายเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ บทเรียนแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คือ ต้องรู้จักความหมายว่าวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผล มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้

กระบวนการทางวิทยขาศาสตร์ มีดังนี้

1.กำหนดปัญหา คือ การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

2.ตั้งสมมุติฐาน คือเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้ก่อน

3.ออกแบบและทำการทดลอง ตามที่เราสมมุติฐาน

4.วิเคราะห์ผลการทดลอง

5.สรุปผลการทดลองสื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1