ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืช

ปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโต  คือ  น้ำ  อาหาร  อากาศ  การทดลอง เรื่อง น้ำเป็นปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช มีดังนี้  

1. แช่เมล้ดถั่วในน้ำ 1 คืน  การนำเมล็ดพืชไปแช่น้ำจะทำให้เปลือกของเมล็ดพืชอ่อนลง เล็ดพืชจะงอกได้เร็วขึ้น

2.นำดินใส่ลงในกระถาง  2  ใบ

3.รดน้ำกระถาง 1 ใบ และไม่รดอีก 1 ใบ

4.วัดความสูงของต้นถั่ว ทุก  2 วัน

ผลการทดลอง  ต้นถั่วที่ไม่ได้รับน้ำจะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต

การทดลอง เรื่อง  แสงมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช

เมื่อต้นพืชไม่ได้รับแสงแดด จะทำให้ต้นพืช  พืชสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเอง โดยมีแสงอาทิตย์  เป็นตัวช่วยกระบวนการสร้างอาหารของพืช เรียกว่า การสังเคราะห์ด้วยแสง น้ำและแสงจึงเป็นสิ่งที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตสื่อการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2