Sponsored Ads

สิ่งของเครื่องใช้และการบริการ มีความหมาย ดังนี้

สินค้า คือ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อขาย เช่น ของกิน ของใช้ในชีวิต  ของกิน เช่น นม ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำตาล 

บริการ คือ การให้ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อผ้า  การตัดผม คือ การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก 

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1