ทิศสามารถระบุสิ่งต่างๆที่รอบตัว การรู้ทิศนั้นจะทำให้เรารู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ ทิศหลัก มีทั้งหมด 4 ทิศ  ได้แก่  ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  

ทิศตะวันออกจะอยู่ทางพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเราหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นนั่นคือเรากำลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และหันหลังให้ทิศตะวันตก เมื่อเรายืนอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วกางมืออก

นั่นแปลว่า ด้านมือซ้าย คือทิศเหนือ  และด้านมือขวา คือทิศใต้ 

ดวงอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออก  และดวงอาทิตย์ก็ตกทางทิศตะวันตก 

เข็มทิศ สามารถใช้ดูทิศได้   N  คือทิศเหนือ  ,  S คือ ทิศใต้   ,   E  คือทิศตะวันออก    ,  W  คือทิศตะวันตก

เครื่องมือช่วยดูทิศ

1. การดูทิศโดยการใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก

2. การดูทิศโดยใช้เข็มทิศ

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1