เบญจธรรม  คือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ มี 5 ประการ  ดังนี้ 

1. เมตตา กรุณา  คือ มีความรัก และความสงสาร

2. สัมมาอาชีวะ  คือ มีอาชีพที่สุจริต 

3. กามสังวร  คือ ยินดีและพอใจในคู่ครองของตน

4. สัจจะ คือ  การพูดความจริง

5.สติสัมปชัญญะ  คือ   มีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไร 

สังคหวัตถุ 4  คือ หลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคี  มี 4 ประการ

1. ทาน คือ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

2. ปิยวาจา  คือ  การพูดจาไพเราะ

3. อัตถจริยา คือ  การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

4. สมานัตตตา คือ  การวางตัวเหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1