ศรัทธา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งที่ดีงามอย่างมีเหตุผล 

ความเชื่อ หมายถึง  ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล  และความเลื่อมใส

ศรัทธา ในพระรัตนตรัย หมายถึง  ความเชื่อ ความเลื่อมใส ในคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งประกอบด้วย คุณของพระพุทธ  คุณของพระธรรม  คุณของพระสงฆ์

พระรัตนตรัย แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ  3 ประการ 

พระรัตนตรัย ประกอบด้วย 

1. พระพุทธ  คือ พระพุทธเจ้า คุณของพระพุทธ คือ ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง แล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 

2. พระธรรม  คือ  คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม คือ ช่วยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ให้ตกอยู่ในความชั่ว 

3. พระสงฆ์ คือ ผู้สืบทอดและเผยแผ่พระศาสนา คุณของพระสงฆ์  คือ เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1