วัดเป็นสถานที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา เป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆ  เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด เช่น ร่วมกิจกรรมทางศาสนา บริจาค ทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น  ช่วยกันพัฒนาวัด 

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน มีดังนี้

1. การเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอยู่เสมอ เช่น ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม 

2. บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยชาม

3. ช่วยกันพัฒนาวัด เช่น การทำความสะอาดลานวัด ปลูกต้นไม้

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1