พุทธมามกะ หมายถึง ผู้ที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  โดยน้อมรับพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่ง ที่ระลึกของตน เช่น การสวดมนต์ไหว้พระ การทำบุญตักบาตร การเป็นชาวพุทธที่ดี ผู้ที่เป็นพุทธมามกะ ต้องสวดมนต์ ไหว้พระเป็นประจำ บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด ในด้านต่างๆ  การประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะชาวพุทธจะต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป เพื่อให้เด็กในวัยเรียน เกิดความศรัทธา มั่นคงในพระพุทธศาสนาและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า 

การเข้าพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะกับทางโรงเรียน  

 

ขั้นเตรียมการ

1. เริ่มจากทางโรงเรียนจะจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม

2. กำหนดสถานที่ จัดสถานที่

3. ฝึกซ้อมการประกอบพิธีการ

4. เตรียมนิมนต์พระสงฆ์ เป็นประธาน 1 รูป และพระสงฆ์ที่จะร่วมพิธี

ขั้นพิธีการ

1. นักเรียนถอดรองเท้าเข้าแถว นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้

2. ตัวแทนนักเรียน จุดธูปเทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พร้อมกับผู้แสดงตน

3. ตัวแทนถวายพานเครื่องสักการะแด่พระสงฆ์ พร้อมรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 

4. นักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์ ด้วยภาษาบาลี และคำแปล

5. เมื่อนักเรียนกล่าวจบ ฟังโอวาทจากพระสงฆ์

6. เมื่อพระสงฆ์ให้โอวาทจบ นักเรียนกล่าวคำอาราธนาศีลและสมาทานศีล

7. เมื่อกล่าวจบให้กราบ 3 ครั้ง ตัวแทนนักเรียนถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์

8. ตัวแทนนักเรียนกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์ 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1