การเป็นคนดีของครอบครัว หรือ การเป็นเด็กดีของครอบครัว สามารถทำได้ด้วยการรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน รู้จักปฏิบัติตามกติกาของครอบครัว  

เป็นเด็กดี ง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น 

- การกล่าวขอบคุณ เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจ  เช่น กล่าวขอบคุณเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเราไปโรงเรียน 

- การกล่าวขอโทษ เพื่อแสดงความสำนึกผิด

- การไหว้ คือการทักทายอย่างอ่อนน้อม

ดังนั้น  การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ แสดงถึงความมีมารยาท ความอ่อนน้อม 

การมีน้ำใจ คือ การช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่กัน  เช่น สอนการบ้านให้น้อง แบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วย

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1