Sponsored Ads

การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เคาารพข้อตกลลงร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึง การมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ด้วย

ความกตัญญูกตเวที  คือ  การรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เรา  นักเรียนควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อ แม่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รู้จักช่วยเหลือกัน จะทำให้ครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของครอบครัว  เช่น ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า  การไปเที่ยวร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความสุข ความอบอุ่น และยังทำให้เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1