การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เคาารพข้อตกลลงร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมถึง การมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ด้วย

ความกตัญญูกตเวที  คือ  การรู้จักบุญคุณและตอบแทนผู้มีบุญคุณแก่เรา  นักเรียนควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อ แม่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน รู้จักช่วยเหลือกัน จะทำให้ครอบครัวมีความรักความเมตตาต่อกัน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมของครอบครัว  เช่น ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า  การไปเที่ยวร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความสุข ความอบอุ่น และยังทำให้เราเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว

การเป็นคนดีของครอบครัว หรือ การเป็นเด็กดีของครอบครัว สามารถทำได้ด้วยการรู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้อง  เชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน รู้จักปฏิบัติตามกติกาของครอบครัว  

เป็นเด็กดี ง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น 

- การกล่าวขอบคุณ เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจ  เช่น กล่าวขอบคุณเมื่อคุณพ่อคุณแม่ให้เงินเราไปโรงเรียน 

- การกล่าวขอโทษ เพื่อแสดงความสำนึกผิด

- การไหว้ คือการทักทายอย่างอ่อนน้อม

ดังนั้น  การกล่าวขอบคุณ ขอโทษ การไหว้ แสดงถึงความมีมารยาท ความอ่อนน้อม 

การมีน้ำใจ คือ การช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่กัน  เช่น สอนการบ้านให้น้อง แบ่งของเล่นให้เพื่อนเล่นด้วย

บทบาทของสมาชิกในครอบครัว  

เรื่องที่ 1 บ้านของเพลิน  เพลินตื่นสาย เพราะนอนดึก ทำให้ง่วงนอน เรียนหนังสือไม่รู้เรื่อง

เรื่องที่ 2 บ้านของภัทร  ภัทรออกไปเล่นข้างนอกจนไม่ได้ทำการบ้าน จึงถูกแม่ทำโทษ 

เรื่องที่ 3 บ้านของพลอย  พลอยเตรียมน้ำให้คุณพ่อดื่มหลังจากไปทำงานกลับมา แล้วช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยแม่ทำกับข้าว 

จากเรื่องราวทั้ง 3 เรื่อง เป็นบทบาทของสมาชิกในครอบครัว  พ่อแม่มีบทบาทหน้าที่ ในการสอนลูกให้เป็นคนดี รู้และปฏิบัติหน้าที่ตนเองอย่างถูกต้อง  นอกจากนี้แล้วพ่อแม่ยังมีสิทธิมอบหมายงานให้ลูกช่วยทำ เช่น ล้างจาน กวาดบ้าน ถู บ้าน  ตั้งกฎกติกาให้ลูกๆปฏิบัติตาม  หากลูกทำผิด พ่อแม่ก็มีสิทธิ ว่ากล่าวตักเตือน หรือทำโทษไม่ให้เล่น หรือให้เงินค่าขนม ลูกก็มีบทบาทหน้าที่ ในการช่วยเหลือพ่อแม่ ตั้งใจเรียนหนังสือ เชื่อฟังคำสั่งสอน เป็นต้น

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีสิทธิในเรื่องต่างๆ  เช่น สิทธิในทรัพย์ของตนเอง  การอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวนั้น เราควรเคารพสิทธิของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวด้วย และ ไม่ควรรื้อค้นสิ่งของ ของผู้อื่น ไม่ควรนำสิ่งของ ของผู้อื่นมาใช้ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ยังมีสิทธิอื่นๆอีก เช่น สิทธิในชีวิตและร่างกายของตน  สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการกระทำสิ่งต่างๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  เมื่อทุกคนเคารพสิทธิของกันและกันจะทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว มีความแตกต่างกัน เช่น

1. หน้าที่ของพ่อ คือ ทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

2. หน้าที่ของแม่  คือ ดูแลความเป็นอยู่ของคนในบ้าน

3. หน้าที่ของลูก คือ ตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพเชื่อฟังพ่อแม่และคุณครู สามารถช่วยเหลืองานบ้านเล็กๆน้อยๆได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้านสื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1