ทิศสามารถระบุสิ่งต่างๆที่รอบตัว การรู้ทิศนั้นจะทำให้เรารู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบตัวได้ ทิศหลัก มีทั้งหมด 4 ทิศ  ได้แก่  ทิศเหนือ  ทิศใต้  ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก  

ทิศตะวันออกจะอยู่ทางพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อเราหันหน้าไปทางพระอาทิตย์ขึ้นนั่นคือเรากำลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก และหันหลังให้ทิศตะวันตก เมื่อเรายืนอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วกางมืออก

นั่นแปลว่า ด้านมือซ้าย คือทิศเหนือ  และด้านมือขวา คือทิศใต้ 

ดวงอาทิตย์ ขึ้นทางทิศตะวันออก  และดวงอาทิตย์ก็ตกทางทิศตะวันตก 

เข็มทิศ สามารถใช้ดูทิศได้   N  คือทิศเหนือ  ,  S คือ ทิศใต้   ,   E  คือทิศตะวันออก    ,  W  คือทิศตะวันตก

เครื่องมือช่วยดูทิศ

1. การดูทิศโดยการใช้ดวงอาทิตย์เป็นหลัก

2. การดูทิศโดยใช้เข็มทิศ

สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ฯ ชั้น ป.1  เรื่อง บอกได้ไหม ใกล้ ไกล  เพียงใด  

ระยะทาง หมายถึง ระยะห่างของตำแหน่งต่างๆจากจุดเริ่มต้นทำให้รู้ว่า สิ่วใดอยู่ใกล้ สิ่งใดอยู่ไกล

การหาระยะทาง มี 2 วิธี

1. หาระยะทางโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย   เช่น  การนับคืบ  การนับก้าว 

2. หาระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐาน  เช่น  การใช้ไม้บรรทัด  การใช้ไม้เมตร  การใช้สายวัด  การใช้ตลับเมตร  การหาระยะแบบใช้เครื่องมือแม่นยำกว่าการหาระยะโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกาย  

สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ชั้นป.1  เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉัน

สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราที่ทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและเกิดขึ้นตามธรมชาติ ดังนั้นสิ่งแวดล้อมจึงแบ่งเป็น 2 ประเภท  คือ

1. สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น แม่น้ำ ภูเขา  น้ำตก  ป่าไม้

2. สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง เช่น รถยนต์  โรงงาน  ดินสอ กระเป๋า สมุด สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถหมดไปได้ หากมนุษย์ไม่ช่วยกันดูแลรักษา 

การทำงาน คือ การประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้มาดำเนินชีวิต ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น ไม่ผิดกฏหมาย เราประกอบอาชีพเพื่อให้มีเงินมาเลี้ยงดูตนเอง ใช้ในการดำรงชีวิต ความสำคัญของการทำงาน คือ ทำให้เรามีรายได้ สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ ทำให้เราภูมิใจในอาชีพ และเกิดความชำนาญในการประกอบอาชีพ

สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษาฯ ป.1 เรื่อง  การทำงานอย่างสุจริต

อาชีพสุจริต คือ การทำงานที่ถูกต้อง  ไม่เดือดร้อนผู้อื่น หรือ การประกอบอาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเอง ผู้อื่น และไม่ผิดต่อหลักกฏหมายบ้านเมือง และประเพณีในสังคม เช่น อาชีพเก็บขยะ อาชีพกวาดถนน อาชีพหมอ  เป็นต้น

การทำงาน คือ การนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้ อาชีพทำให้เรามีรายได้มาดำรงชีวิตสื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1