เงินซื้ออะไรได้บ้าง

ในบทเรียนนี้จะเรียนรู้สิ่งของและบริการที่ใช้เงินซื้อและไม่ใช้เงินซื้อ สิ่งของเครื่องใช้ล้วนแล้วแต่ทำมาจากทรัพยกรธรรมชาติ เราควรใช้สิ่งของและบริการอย่างประหยัด เพื่อเราจะได้มีส่วนช่วยในการรักษาทรัพยากรได้

สินค้าที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ คือ สินค้าที่เราผลิตขึ้นมาได้เอง เช่น การปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง เป็นสินค้าที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อ

สินค้าที่ได้มาโดยการใช้เงินซื้อ คือ สินค้าที่เรามีความจำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถผลิตได้เอง เราจึงต้องใช้เงินซื้อเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

บริการที่ไม่ใช้เงินซื้อ คือ บริการที่มีผู้จัดให้ เช่น บริการหยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลีโอ

บริการที่ได้มาโดยใช้เงินซื้อ เช่น การตัดผมที่ร้านตัดผม เป็นต้น

 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน  สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของเราได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน  ยางลบ สมุดเรียน 

สินค้า คือ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สามารถนำมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้

การบริการ คือ การนำเงินไปแลกเปลี่ยนกับความพอใจ เช่น ไปธนาคาร ไปร้านตัดเสื้อ ไปร้านทำผม การนั่งรถประจำทาง 

สิ่งของเครื่องใช้และการบริการ มีความหมาย ดังนี้

สินค้า คือ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเพื่อขาย เช่น ของกิน ของใช้ในชีวิต  ของกิน เช่น นม ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำตาล 

บริการ คือ การให้ความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ร้านตัดผม ร้านตัดเสื้อผ้า  การตัดผม คือ การให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวก 

 

วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ครอบครัว หมายถึง คือ พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องของเรา ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ดังนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจมีสมาชิกที่แตกต่างกันสื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1