ก่อนทำการติดตั้งสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต จะต้องทำการจัดการเครื่องแท็บเล็ต ให้มีความพร้อมโดยการเชื่อมเครื่องแท็บเล็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการลบไฟล์ข้อมูลเก่าหรือสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.1 สาเหตุที่ต้องลบสื่อการเรียนรู้เดิมออก เนื่องจากขนาดความจุของหน่วยความจำภายในตัวเครื่องแท็บเล็ตไม่เพียงพอ ต่อสื่อการเรียนรู้ของ ชั้น ป.2 ทำให้ต้องลบข้อมูลเดิมออก แล้วจึงสามารถนำข้อมูลสื่อการสอนของชั้น ป.2 มาติดตั้งลงบนเครื่องแท็บเล็ตได้

1.เสียบสาย USB ของแท็บเล็ต เข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์

2.แตะเลือกเชื่อต่อเป็นอุปกรณ์สื่อ

3.แตะเมนูที่จัดเก็บข้อมูล แล้วแตะเลือก Mass Storage

4.แตะเลือกเชื่อมต่อ USB

5.แตะหัวข้อ  เปิดที่เก็บข้อมูล USB

6.เมื่อแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เชื่อต่อกันจะปรากฎหุ่นยนต์สีส้ม