วิชาภาษาไทย เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านการเขียน  จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะด้านการเขียน การเขียนเส้น 13 แบบ ทักษะ เตรียมความพร้อมด้านการเขียน การปฏิบัติตนในการเขียนและวิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

ทักษะภาษาด้านการเขียน เตรียมความพร้อมด้านการเขียน

การปฏิบัติในการเขียน

1.นั่งตัวตรง

2.ศีรษะตั้งตรง  ไม่มีการประคองด้วยแขน

3.อย่าให้ตัวหรือแขนเอียงหรือเอนลงบนโต๊ะ

4.อย่าเอาศีรษะนอนลงบนมือ

วิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

1. ถือดินสอไว้ด้วย นิ้วกลาง  นิ้วหัวแม่มือ  นิ้วชี้

2.ดินสอจะอยู่บนข้อนิ้วกลาง นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จะจับดินสอไว้ห่างจากปลายดินสอ ประมาณ 1 นิ้ว

3.นิ้วก้อยและนิ้วนางจะวางพักอยู่บนกระดาษ

 

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1