Sponsored Ads

     วิชาภาษาไทย เรื่อง เตรียมความพร้อมด้านการเขียน  จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะด้านการเขียน การเขียนเส้น 13 แบบ ทักษะ เตรียมความพร้อมด้านการเขียน การปฏิบัติตนในการเขียนและวิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

ทักษะภาษาด้านการเขียน เตรียมความพร้อมด้านการเขียน

การปฏิบัติในการเขียน

1.นั่งตัวตรง

2.ศีรษะตั้งตรง  ไม่มีการประคองด้วยแขน

3.อย่าให้ตัวหรือแขนเอียงหรือเอนลงบนโต๊ะ

4.อย่าเอาศีรษะนอนลงบนมือ

วิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง

1. ถือดินสอไว้ด้วย นิ้วกลาง  นิ้วหัวแม่มือ  นิ้วชี้

2.ดินสอจะอยู่บนข้อนิ้วกลาง นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ จะจับดินสอไว้ห่างจากปลายดินสอ ประมาณ 1 นิ้ว

3.นิ้วก้อยและนิ้วนางจะวางพักอยู่บนกระดาษ

 

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1