การสะกดคำที่มากกว่า  1 พยางค์  มีเนื้อหาตัวอย่างดังนี้

1. เอะอะ  หมายถึง อึกทึก ทำเสียงดังโวยวาย มีการแจกลูก สะกดคำดังนี้  เอะอะ  มาจาก  อ ประสมกับ สระ เอะ อ่านว่า เอะ  คำว่า  อะ  มาจาก อ ประสมกับ  สระ อะ  อ่านว่า  อะ

2. ในน้ำ   สะกดว่า   นอ - ใอ  อ่านว่า  ใน  /  นอ - อำ -  นำ - ไม้โท อ่านว่า น้ำ   รวมเป็น  ในน้ำ

3. แม่น้ำ  สะกดว่า   มอ - แอ - แม - ไม้เอก  อ่านว่า  แม่  /   นอ - อำ - นำ - ไม้โท  อ่านว่า น้ำ   รวมเป็น  แม่น้ำ

4. แนะนำ  สะกดว่า  นอ - แอะ  อ่านว่า แนะ  /  นอ - อำ อ่านว่า นำ     รวมเป็น  แนะนำ

5. เช้าค่ำ   สะกดว่า  ชอ - เอา - เชา - ไม้โท  อ่านว่า เช้า  / คอ - อำ - คำ - ไม้โท  อ่านว่า  ค่ำ  รวมเป็น  เช้าคำ

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1