ในบทเรียนนี้จะเป็นการนำคำมาแต่งประโยค เพื่อผู้เรียนจะได้รู้จักการแต่งประโยค ซึ่งคำที่นำมาแต่งประโยคมีดังนี้

1.ลูบ หมายถึง เอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปหรือมา

2.แย่ง หมายถึง ยื้อเอาไป

3.โกรธ หมายถึง ขุ่นเคืองใจอย่างแรง ไม่พอใจอย่างรุนแรง

4.ประตู หมายถึง ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือน

5.ฟุตบอล หมายถึง ลูกกลมทำด้วยวัสดุต่างๆ ภายในมีลมอัด

6.ตลิ่ง หมายถึง ส่วนของฝั่งที่ไม่ลาดริมแม่น้ำลำคลอง

การนำคำมาแต่งประโยค มีดังนี้

1. ลูบ แต่งประโยคได้ดังนี้ ครวญช้าง เข้าไป ลูบตัว พลายทะแนะ

2.แย่ง แต่งประโยคได้ดังนี้ เด็กๆ แย่ง กันตอบคำถาม ครูกานดา

3.โกรธ แต่งประโยคได้ดังนี้ พลายทะแนะ โกรธครวญช้างที่พูดไม่เพราะ

4.ประตู แต่งประโยคได้ดังนี้ พ่อเปิดประตูบ้าน

5.ฟุตบอล แต่งประโยคได้ดังนี้ ภัทรเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามหน้าโรงเรียน

6.ตลิ่ง แต่งประโยคได้ดังนี้ พ่อตกปลาที่ริมตลิ่ง

 


สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1