ทบทวนการสะกดคำ มีคำศัพท์ที่น่าสนใจ ดังนี้

1. งาม   สะกดได้ดังนี้    งอ - อา - มอ  =  งาม

2. ยิ้ม   สะกดได้ดังนี้    ยอ - อิ - มอ - ไม้โท =  ยิ้ม

3. อาย   สะกดได้ดังนี้    ออ - อา - ยอ  =  อาย

4.น้อย  สะกดได้ดังนี้   นอ - ออ - ยอ -ไม้โท  = น้อย

5. ข้าว  สะกดได้ดังนี้   ขอ - อา - วอ -ไม้โท  = ข้าว

6. เที่ยว   สะกดได้ดังนี้   ทอ - เอีย - วอ - เทียว - ไม้เอก = เที่ยว 

ความหมาย  

1. งาม  หมายถึง  ลักษณะที่เห้นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

2. ยิ้ม  หมายถึง  แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ  เยาะเย้ย  หรือเกลียดชัง ด้วยริมฝีปากและใบหน้า 

3. อาย  หมายถึง   รู้สึกกระดาก  รู้สึกขายหน้า

4. น้อย  หมายถึง  ตรงข้ามกับมาก  ไม่มาก

5. ข้าว หมายถึง  ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด มีหลายพันธุ์  เช่น  ข้าวเจ้า  ข้าวเหนียว 

6. เที่ยว  หมายถึง  กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1