ในบทเรียนนี้ เราจะมาเรียนรู้พยัญชนะอักษรสูง  ได้แก่  ฉ  ข  ฃ   ฐ   ถ  ผ  ฝ  ศ  ษ  ส  ห  ซึ่งมีทั้งหมด 11 ตัว 

และเรียนรู้  สระอือ  เช่นคำว่า  มือ  หนังสือ  

วรรณยุกต์ที่เราจะเรียนรู้   ได้แก่ ไม้เอก ไม้โท   เช่นคำว่า  เข่า   ต่อย  เสื้อ  แป้ง เป็นต้น

 

 สื่อการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1