Sponsored Ads

การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 

บทเรียนเรื่อง การสร้างผลไม้ฝาแฝด ด้วยโปรแกรม Paint 2007 เป็นการเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพที่มีลักษณะเหมือนกัน โดยวาดภาพต้นฉบับเพียงครั้งเดียว แล้วทำการคัดลอกหรือก๊อปปี้ภาพวาดนั้น ให้มีหลายๆภาพ ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกัน

วิธีการ คัดลอก หรือ Copy ภาพที่เราวาด มีสองวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1

1. วาดภาพผลไม้ที่เราต้องการ

2. ตกแต่งใส่สีสันให้ผลไม้

3. ใช้เครื่องมือ Select ลากคลุมภาพที่เราวาด

4. คลิกเครื่องมือ Copy

5. คลิกเครื่องมือ Paste

กรณีมีภาพขาวทับกับภาพที่เราวาด ให้แก้ไขดังนี้

1.เลือกเครื่องมือ Select

2. คลิกเลือกเมนู Transparent Selection

วิธีที่ 2

1. วาดรูปผลไม้เสร็จแล้ว

2. คลิกเครื่องมือ Select

3. ลากคลุม รูปผลไม้ที่วาด

4. คลิกขวาที่รูปผลไม้

5. คลิกเมนู Copy

6. คลิกขวาที่รูปผลไม้ อีกครั้ง คลิกเมนู Paste

*** เพียงเท่านี้เราก็จะได้ผลไม้ฝาแฝดที่เราต้องการ ***

Sponsored Links