ในปีการศึกษา 2564 ข้อสอบ O-Net มาตรฐาน ว 4.2 สาระเทคโนโลยี (วิชา วิทยาการคำนวณ) ออกข้อสอบจำนวน 2 ข้อ ได้แก่ข้อ 17 และ ข้อ 18 อ้างอิงตามข้อสอบ ฉบับที่ 1 โดยในข้อ 17 มีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ประเมินทางเลือก (เปรียบเทียบ ตัดสิน) สถานะเริ่มต้นของการทำงานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่ แตกต่างกัน สำหรับในข้อ 18 จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

การเขียนโค้ดวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch สามารถทำได้ง่าย นักเรียนทุกคนสามารถทำได้ หากเข้าใจหลักการของการเขียนคำสั่ง ซึ่งในบทความนี้ครูจะอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมวาดรูปดอกไม้ในโปรแกรม Scratch โดยมีภาพประกอบการเขียนโค้ดคำสั่งซึ่งนักเรียนสามารถดูคำอธิบายความหมายของคำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โปรแกรม Scratch จะเลือกสร้างเงื่อนไขในการตรวจสอบเลขคู่เลขคี่โดยพิจารณาจากเศษ นั่นคือ การใช้คำสั่ง mod ซึ่งเป็นการหารเอาเศษ โดยการทำงานของโปรแกรม Scratch จะพิจารณาว่า เมื่อตัวเลขที่กรอกเข้ามานำไปหารกับเลข 2 หากไม่มีเศษ หรือเศษเป็น 0 นั่นคือเลขคู่ และถ้ามีเศษ หรือเศษเป็น 1 นั่นคือเลขคี่ โดยขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Scratch ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ มีดังนี้

 

บทความนี้เป็นการเขียนโค้ดคำสั่งสร้างโปรแกรมแสดงเกรดหรือผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งช่วงนี้ใกล้ปิดเทอมแล้ว ครูจึงอยากให้นักเรียนได้มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแสดงผลการเรียน โดยใช้คำสั่งอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Scratch ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองเมื่ออ่านบทความนี้

วาดรูปเรขาคณิต ตามทิศทาง Point in direction ด้วยโปรแกรม Scratch มีความสำคัญมาก เนื่องจากก่อนที่นักเรียนจะวาดภาพรูปเรขาคณิตนักเรียนต้องกำหนดทิศทางให้ตัวละครทำการลากเส้นว่าจะลากเส้นไปทางซ้ายหรือทางขวา ลากเส้นขึ้นข้างบน หรือลากเส้นลงข้างลาก เพราะการกำหนดทิศทางในการวาดจะทำให้ผลลัพธ์ของรูปภาพออกมาแตกต่างกัน ในการกำหนดทิศทางให้ตัวละครเราจะสามารถกำหนดได้ ดังนี้

การวาดรูปเรขาคณิตซ้ำกันหลายรูป ด้วยโปรแกรม Scratch เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ในแบบฝึกหัดวิชา วิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขั้นตอนการวาดรูปเรขาคณิตให้มีหลาย ๆ รูป หรือคล้ายกับการที่เราวาดรูป แล้วทำการคัดลอกนั่นเอง ซึ่งในเนื้อหานี้จะยกตัวอย่างการวาดรูปสามเหลี่ยม แล้วทำการคัดลอกให้ได้ 3 รูป โดยมีขั้นตอน ดังนี้

สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch : บทความนี้คุณครูจะแนะนำเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ด้วยการสร้างเกม POPCAT ที่หลายๆคนรู้จักและชื่นชอบ คำสั่งที่ใช้สร้างเกม POPCAT มีเพียง 9 บรรทัดเท่านั้น ถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างเกม สร้างเกม POPCAT ด้วยโปรแกรม Scratch กันเลยค่ะ

บทที่ 1  รับน้องใหม่ หัวใจปิ๊ง ๆ  เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงานหรือการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา และการใช้ผังงานแสดงขั้นตอนในการทำงาน หรือการแก้ปัญหาตาม  มาตรฐาน ว. 4.2 (ป.6/1)  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบ  ในชีวิตประจำวัน   

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.6

ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นบทเรียนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเขียนรหัสลำลองเพื่อแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาหรือการทำงาน และเป็นการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ว. 4.2 (ป.5/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบาย การทำงานการคาดการณ์ ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.5

บทที่ 1 เที่ยวบ้านคุณย่า  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ได้แก่ รู้จักความหมายของอัลกอริทึม , ยกตัวอย่างอัลกอริทึมที่ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และ ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยเนื้อหาดังกล่าวมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน ว. 4.2(ป.4/1) ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก้ปัญหา การอธิบาย การทำงาน  การคาดการณ์ ผลลัพธ์ จากปัญหาอย่างง่าย เพื่อให้นักเรียนรู้จักความหมายของอัลกอริทึ่ม และการใช้อัลกอริทึ่มแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน , สัญลักษณ์แผนผังงาน (Flowchart) ลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Flowchart เป็นต้น  เนื้อหาการเรียนรู้มีดังนี้

ภาพจากหนังสือแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สสวท.ป.4

การนำเสนอข้อสอบ O-Net วิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่นำเสนอนี้เป็นการแสดงวิธีคิดเพื่อให้นักเรียนทราบและเป็นแนวทางในการทำข้อสอบในปีถัดไป ซึ่งรูปแบบวิธีการคิดที่นำเสนอนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคน ขอขอบคุณการเผยแพร่ข้อสอบจาก สสวท https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3997 ข้อสอบมีทั้งหมด 3 ข้อดังนี้