วิดีโอ คือ มัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การนำ เสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อ การศึกษา วิดีโอ เพื่อความบันเทิง ประโยชน์ ของวิดีโอมีมากมาย นอกจากให้ความรู้ ให้ ความบันเทิง ยังสามารถ สร้างรายได้ให้กับผู้ ใช้งาน เช่น วิดีโอนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น

     การทำงานของวิดีโอมีหลาย ประเภทซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามความ เหมาะสมและความต้องการของผู้ใช้งาน  เพื่อให้เข้าใจและสามารถเรียนรู้พร้อมกับ สร้างวิดีโอได้ด้วยตนเองคุณจึงไม่ควรรอช้า ที่จะทำความรู้จักกับการสร้างวิดีโอด้วยตน เองการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองด้วย วิดีโอ สามารถทำได้ง่ายหากทุกคนสามารถ เรียนรู้และเข้าใจการสอนใช้โปรแกรมการ สร้างผลงานในรูปแบบวิดีโอ เช่น วิดีโอสอน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิดีโอการ สอนสำหรับครู วิดีโอนำเสนอผลงาน  Presentation วิดีโอWedding วิดีโอหนังสั้น ภาพยนตร์ ซึ่งโปรแกรมที่สามารถใช้สร้าง วิดีโอในปัจจุบันมีความหลากหลายให้ผู้ใช้ งานเลือกใช้เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตนเอง

 


ชนิดของวิดีโอ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด

1.วิดีโออนาล็อก (AnalogVideo)   เป็นวีดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและ เสียงให้อยู่ในรูปของสัญญาณไฟฟ้า มีลักษณะการบันทึกข้อมูลที่ให้ความคมชัดต่ำ กว่าวิดีโอแบบดิจิตอล วิดีโออนาล็อกจะใช้ เทป VHS (Video Home System) หรือ Hi –  8   ซึ่งเป็นม้วนเทปวีดีโอที่ใช้ดูกันตามบ้าน  เมื่อทำการตัดต่อข้อมูลจะทำให้ได้วิดีโอที่มี ความคมชัดต่ำ

2. วีดีโอดิจิตอล (Digital Video)  เป็นวีดีโอที่ทำการบันทึกข้อมูลภาพและ เสียงด้วยการแปลสัญญาณคลื่นให้เป็นตัวเลข  0 กับ 1  คุณภาพของวิดีโอที่ได้จะมีความใกล้ เคียงกับต้นฉบับมาก ทำให้สามารถ  บันทึก ข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม ดีวีดี หรือ อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอื่น ๆ และสามารถ แสดงผลบนคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ในการผลิตมัลติมีเดียบน คอมพิวเตอร์ สามารถเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอลได้  หากผู้ใช้มีทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมเท่านั้น

คุณสมบัติของวิดีโอ

วิดีโอมีคุณสมบัติที่สำคัญ  3 อย่างได้แก่   Image , Audio , Video

1.Image  ประกอบด้วยส่วนสำคัญ  2 อย่างคือ

1.Width         คือความกว้างของภาพวิดีโอ (pixels)

2.Height         คือความสูงของภาพวิดีโอ (pixels)

2.Audio   ประกอบด้วยส่วนสำคัญ   3  อย่าง  คือ

1.Duration     คือ ช่วงเวลาของเสียง (00.00.00)

2.Bit Rate      คือ อัตราการบีบอัดข้อมูลเสียง  (มีหน่วยเป็น  kbps)

3.Audio  Format     คือรูปแบบการเข้ารหัสไฟล์เสียง ( เช่น .mp3  , .wma , wav)

3.Video   ประกอบด้วยส่วนสำคัญ   4  อย่าง  คือ

1.Frame  Rate     คือ  ความเร็วในการแสดงผลภาพเคลื่อนไหว  โดยมีหน่วยเป็นเฟรมต่อวินาที (Fps)

2.Data rate         คือ การบีบอัดข้อมูลเสียงและภาพวิดีโอ  โดยมีตัว เลขบอกเป็นกิโลบิตต่อวินาที (Kpbs) หากผู้ใช้งานกำหนดค่านี้สูง จะทำให้คุณภาพของ เสียงและภาพมีความคมชัดยิ่งขึ้น แต่ขนาด ไฟล์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย

3.Video  Sample   Size  การแสดงผลความละเอียดต่อพิกเซล   โดยมีหน่วยเป็นบิต  (bit)

4.Video   compression  เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัส ข้อมูล ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของวิดีโอ  และเป็นตัวกำหนดว่าวิดีโอนั้นจะใช้ฟอร์แมตใด