Sponsored Ads

สร้างเกมเก็บผลไม้ ด้วยโปรแกรม paint 2007

เกมเก็บผลไม้ เป็นเทคนิคการเปลี่ยนสีดินสอ หรือเปลี่ยนสีเครื่องมือยางลบ โดยใช้ลบตำแหน่งบนภาพที่เราไม่ต้องการให้หายไป ซึ่งจุดเด่นของเนื้อหาบทเรียนนี้คือ การลบภาพโดยให้ภาพที่ลบนั้นเป็นสีเดียวกับภาพอื่นๆที่เราต้องการ กล่าวคือ เป็นการตกแต่งภาพไม่ให้ภาพนั้นมีตำหนิ โดยการเปลี่ยนสีที่ยางลบ หรือเปลี่ยนสีที่ดินสอ ให้มีสีเดียวกันกับภาพต้นฉบับ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ดังนี้

1. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษ โดยคลิกเมนู File และ คลิกเมนู Properties ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษที่ต้องการ

2. จากนั้นวาดภาพที่เราต้องการ โดยใช้เครื่องมือในโปรแกรม Paint วาดภาพ

3. วาดภาพเสร็จแล้วทำการบันทึกภาพ

4. ทดลองเล่นเกม โดยคลิกเมาส์เลือกสีที่ 2

5. คลิกเครื่องมือ ดูดสี และเลือกสี เช่น สีพื้น คือสีเขียว สีส้ม(ลูกส้ม) อยู่บนสีเขียว ให้คลิกขวาที่สีเขียว (จะทำให้สีที่ 2 เป็นสีเขียว)

6. คลิกเครื่องมือยางลบ แล้วลบสีส้ม (ลบลูกส้มออก)

7. จะทำให้ตำแหน่งบนภาพที่เราไม่ต้องการนั้นหายไป

** จะเห็นได้ว่า เทคนิคการสร้างเกมเก็บผลไม้ ด้วยโปรแกรม paint 2007 คือการเปลี่ยนสียางลบ และทำให้ตำแหน่งบนภาพที่เราไม่ต้องการนั้นหายไป

** ประโยชน์ของเกมนี้ คือการฝึกทักษะ การวาดภาพ ตกแต่งภาพ และแก้ไขภาพให้ตรงตามความต้องการของเราโดยการใช้ยางลบ ลบภาพหรือตกแต่งภาพตรงส่วนที่เราต้องการ

Sponsored Links