Zoom It คือ โปรแกรมที่มีความสามารถในการขยาย ใช้งานเหมือนแว่นยาย ช่วยให้ผู้ใช้งานขยายหน้าจอ เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย Presentation เช่น การสาธิตการใช้โปรแกรม ที่เวลาอธิบายเครื่องมือ เมนูการใช้งานของโปรแกรม ผู้เรียนจะมองไม่เห็นเครื่องมือ หรือ เมนูในการใช้งาน เราสามารถใช้ โปรแกรม Zoom It ในการขยายส่วนต่างๆของโปรแกรมให้ผู้เรียนมองเห็นได้อย่างชัดเจนได้ ด้วย Hotkey ที่เราสามารถกำหนดได้เอง