Microsoft Math Worksheet Generator คือ โปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator สามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม การแยกตัวประกอบ สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสอง โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไปผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สำหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้อีกด้วย

ตัวอย่าง