Sponsored Ads

     Microsoft Math Worksheet Generator คือ โปรแกรมสำหรับวิชาคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรม Microsoft Math Worksheet Generator สามารถสุ่มสร้างโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ทศนิยม การแยกตัวประกอบ สมการเชิงเส้น และสมการกำลังสอง โดยเมื่อตั้งค่ารูปแบบโจทย์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเอกสารแบบฝึกหัดบน โปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2003 ขึ้นไปผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนข้อที่ต้องการสร้างข้อสอบได้ ซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุดถึง 100 ข้อ เมื่อโปรแกรมสร้างข้อสอบออกมาให้แล้วจะมีพื้นที่สำหรับใส่คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้เขียนคำตอบลงไป นอกจากนั้นโปรแกรมจะทำการสร้างเฉลยออกมาในหน้าสุดท้ายให้อีกด้วย

ตัวอย่าง

 

Sponsored Links