Sponsored Ads

สมาชิกในครอบครัว ประกอบด้วย พ่อแม่ และลูก  บางครอบครัวมีญาติ พี่น้อง อยู่ด้วย โดยที่แต่ละครอบครัวมีสมาชิกเหมือน หรือแตกต่างกันก็ได้

สมาชิกในครอบครัวของฉัน ได้แก่

 

1. พ่อ 

2. แม่

3. ปู่  คือ พ่อของพ่อ

4. ย่า คือ แม่ของพ่อ

5. ตา คือ พ่อของแม่

6. ยาย คือ แม่ของแม่

7. ลุง  คือ  พี่ชายของพ่อ หรือ พี่ชายของแม่  ( พี่ชายของพ่อและแม่ )

8. ป้า คือ พี่สาวของพ่อ หรือ พี่สาวของแม่  ( พี่สาวของพ่อและแม่ )

9. น้า คือ น้องชาย หรือ น้องสาว ของแม่  ( น้องของแม่ )

10. อา คือ น้องชาย หรือ น้องสาว ของพ่อ  ( น้องของพ่อ )

 

Sponsored Links


สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1