การฝึกสติ ในการฟัง ร้องเล่น และการทำงาน ทำให้รู้และเข้าใจความหมาย ของเพลงและทำท่าทางประกอบเพลงได้ถูกต้อง การทำงานอย่างมีสติทำงานได้สำเร็จลุล่วง ด้วยดี และไม่เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เช่น เพลงตบแผละ 

ตบแผละ  ตบแผละ  ตบแผละ     ปากใจตรงกัน นั่นแหละ       เรามาลองฝึกกัน จิต-กาย     สัมพันธ์ กับ ปาก ตบแผละ

สติ คือ ความระลึกได้ หรือ รู้ตนเองอยู่เสมอ   

ประโยชน์ของสติ คือ  รู้สึกตัวอยู่เสมอ , ไม่เหม่อลอย , ไม่ตื่นเต้นหรือตกใจง่าย , มีความจำดี , สามารถควบคุมตนเองได้ 

ประโยชน์ของสติที่มีผลต่อการเรียน คือ การฟัง , การคิด , การถาม , และการเขียน 

1. การฟังอย่างมีสติ  คือ ตั้งใจฟัง  ไม่พูดคุย หรือเล่น ขณะที่มีคนพูดกับเราอยู่

2. การคิดอย่างมีสติ  คือ เมื่อได้ฟังสิ่งใด คิดพิจารณาตาม ไม่คิดเหม่อลอย  

3. การถามอย่างมีสติ คือ การคิดอย่างรอบคอบก่อนที่จะตั้งคำถาม 

4. การเขียนอย่างมีสติ คือ มีจิตใจมุ่งมั่นในการเขียนตั้งใจคิด หรือไตร่ตรองไว้ ก่อนที่จะลงมือเขียน 

การสวดมนต์ เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย และทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์  ก่อให้เกิดสติและปัญญา เป็นการลดความเห็นแก่ตัว และส่งความรัก ความปรารถนาดี และการให้อภัยผู้อื่น

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ คือ การคิดดี คือ คิดแต่สิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ ไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน 

การทำดี คือ การปฏิบัติตนเป็นคนดี  

การพูดดี คือ พูดถึงสิ่งที่ดี เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

อัตตา หิ อัตตโน นาโถ  แปลว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน   

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน คือ  การทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง ก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วย เมื่อเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง เราจะเกิดความภูมิใจ และสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้

มาตา มิตตัง สเกฆเร  แปลว่า มารดาเป็นมิตรในเรือนตน แม่เป็นผู้ให้กำเนิด และอบรมสั่งสอนลูก

ข้อคิด : แม่เป็นผู้ให้กำเนิดเรา  แม่ดูแลเอาใจใส่ เลี้ยงดูเรา เราควรตอบแทนพระคุณแม่

 : วันแม่แห่งชาติของทุกปี ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม มีดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ 

 :  การตอบแทนพระคุณแม่  คือ การเป็นเด็กดี เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอน สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1