ปัจจุบันทรัพยากรส่วนใหญ่ที่เรามีใช้อยู่ เป็นทรัพยกรที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สิ่งของที่ใช้ส่วนตัวและสิ่งของที่ใช้ส่วนรวม

สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป คือ สิ่งที่ใช้แล้วก็จะสูญสิ้นไป ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำๆได้

วิธีจะช่วยรักษาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น

1.ซ่อมแซม เสื้อผ้าได้เอง

2.ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อเลิกใช้

3.ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งของต่างๆ ที่มีค่าและมีประโยชน์ ต่อมนุษย์  

สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันบางอย่างเมื่อใช้แล้วก็หมดไป แต่สิ่งของเครื่องใช้บางอย่างสามารถใช้ร่วมกับผู้อื่น ได้

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประวัน มีทั้งของใช้ส่วนตัว และใช้ส่วนรวม 

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  เช่น   ดินสอ  แก้วน้ำ  แปรงฟัน

สิ่งของเครื่องใช้ส่วนรวม  เช่น   โต๊ะ  เก้าอี้   ไม้กวาด

          สิ่งของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรา บางอย่างใช้แล้วก็หมดไป ดังนั้นนักเรียนควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยกันรักษาทรัพยากรบนโลกนี้ให้มีใช้ได้ยาวนาน

สื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เรื่อง เรามาออมเงินกันเถอะ

          การออมเงินจะทำให้เรามีเงินใช้จ่ายในอนาคต หลักการใช้จ่ายที่เหมาะสม จะต้องใช้จ่ายแต่สิ่งของที่จำเป็น เมื่อมีของที่ชำรุดควรซ่อมแซมก่อน รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และรู้จักเก็บออมเงิน เราสามารถนำเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายมาเก็บออมได้ และสามารถนำไปฝากธนาคารได้ ถ้าเรารู้จักประหยัด รู้จักออม จะทำให้เรามีเงินเหลือใช้จ่ายในอนาคต

 

การใช้เงินอย่างรู้ค่า

การใช้เงินอย่างรู้ค่าเราต้องซื้อสินค้าที่จำเป็น ใช้สินอย่างคุ้มค่า รู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่าย และรู้จักออมเงิน เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราไม่ใช้จ่ายสิ้นเปลืองและใช้เงินอย่างรู้คุณค่า

หลักการใช้จ่านที่เหมาะสม มีดังนี้

1.ซื้อแต่ของที่จำเป็น

2.เมื่อของชำรุดควรซ่อมแซม

3.จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย

4.รู้จักเก็บออมเงิน

การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันของเรา เป็นเนื้อหาในวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีประโยชน์ เห็นคุณค่าของเงิน คิดก่อนจะนำมาใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน ควรใช้สำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ และตามความจำเป็น

สิ่งของเครื่องใช้และบริการได้มาโดยไม่ใช้เงินซื้อ คือ สิ่งของเครื่องใช้และบริการที่ได้มาโดยการให้หรือการแลกเปลี่ยน

การทำบันทึกรายรับรายจ่าย จะช่วยให้เราวางแผนการใช้จ่ายเงินได้ และตรวจสอบรายรับรายจ่ายได้

รายรับ คือ เงินที่เราได้รับมา

รายจ่าย คือ การนำเงินที่ได้รับมาใช้จ่ายสิ่งต่างๆสื่อการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1