การคัดลอกสื่อการเรียนรู้ของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต เป็นวิธีการคัดลอกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  สู่เครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน โดยระยะเวลาในการคัดลอกสื่อการเรียนรู้นี้จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

ขั้นตอนการลบโฟล์เดอร์ LSytem ออกจากเครื่องแท็บเล็ต เพื่อให้หน่วยความจำ ภายในตัวเครื่องแท็บเล็ตมีพื้นที่เพียงพอต่อการบรรจุสื่อการเรียนรู้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำได้โดยดับเบิ้ลคลิกไดร์ ROCKCHISP แล้วคลิกลบโฟล์เดอร์ LSytem

เมื่อเราทำการคัดลอกสื่อการสอนชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ตเสร็จแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชั่นลงบนเครื่องแท็บเล็ต ซึ่งเราจะทำการติดตั้งแอปพลิเคชั่นจาก SD CARD ดังนี้

 

1.แตะที่แอปพลิเคชั่นรวม บนเครื่องแท็บเล็ต

เมื่อเราทำการลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการคัดลอกสื่อการสอนของชั้น ป.2 ลงบนเครื่องแท็บเล็ต โดยมีขั้นตอนการคัดลอกดังต่อไปนี้

1.แตะเมนูแอปพลิเคชั่นรวมที่ตัวเครื่องแท็บเล็ต

ก่อนที่เราจะทำการติดตั้งสื่อการสอนของชั้น ป.2 บนเครื่องแท็บเล็ต เราจะต้องลบสื่อการสอนของชั้น ป.1 ออกเสียก่อน ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. แตะแอปพลิเคชั่นรวมดังภาพที่ 1