Sponsored Ads

What is your favourite   What is your favourite  colour ?  สีที่คุณชื่นชอบคืออะไร  บทเรียนนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของสีต่างๆ โดยเนื้อเรื่องจะเป็นการถามว่า  สีที่คุณชื่นชอบคืออะไร  

(What is your favourite  colour ? ) แล้วใช้คำศัพท์ของสีต่างๆ เป็นคำตอบ  ซึ่งเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสี 10 คำด้วยกัน โดยมีความหมายดังนี้

What is your  favourite     อะไรคือสิ่งที่คุณชื่นชอบ        What is your  favourite  colour ?    สีที่คุณชื่นชอบคืออะไร 

Where are you going  แปลว่า  คุณจะไปที่ไหน  ซึ่งเนื้อหาในบทเรียนนี้ จะเน้นคำศัพท์ง่ายๆเกี่ยวกับสถานที่ๆ ที่เรามักจะไปบ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ของบทเรียนนี้จะใช้คำถามว่า  Where are you going  คุณจะไปที่ไหน แล้วใช้คำตอบว่า  I am going to ...... ซึ่งแปลว่า ฉันจะไป..... จากนั้นให้บอกสถานที่ ที่เราจะไป เช่น I am going to the sea   ฉันจะไปทะเล   เป็นต้น

วิชาภาษาไทย เรื่อง ใบโบกใบบัว รู้จักคำนำเรื่อง

ในบทเรียนนี้ เป็นการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ของช้าง ผ่านเพลงช้าง ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

ช้าง ช้าง ช้าง    น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า     ช้างมันตัวโตไม่เบา  

จมูกยาว ยาว     เรียกว่า งวง   มีเขี้ยวใต้งวง  เรียกว่า งา      มีหู มีตา หางยาว

งวง  คือ จมูกของช้างที่ยื่นยาวออกมา งา  คือ ฟันที่ยื่นยาวออกจากข้างปากช้างตัวผู้ มีสีขาวโค้ง งอ หู คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่สำหรับฟังเสียง ตา คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ทำหน้าที่ดู หรือมองสิ่งๆต่างๆรอบตัว หาง คือ ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายของลำตัวสัตว์ ช้างมี ขา ขา   ขา คือ อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า สำหรับพยุงร่างกายและเดิน ข้อสังเกต  ช้างตัวผู้จะมีงา  ช้างตัวเมียไม่มีงา ในบทเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1 ใบโบก คือช้างตัวผู้  ใบบัว คือช้างตัวเมีย

วิชาสังคมศึกษา  เรื่อง ครอบครัวของฉัน

ครอบครัว หมายถึง คือ พ่อ แม่ ลูก และญาติพี่น้องของเรา ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ครอบครัวขนาดเล็ก ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย พ่อ  แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ดังนั้นครอบครัวแต่ละครอบครัวอาจมีสมาชิกที่แตกต่างกัน

วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับวิชาภาษาอังกฤษในบทเรียนแรกจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ การทักทายแบบง่ายๆ เด็กๆสามารถจดจำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเนื้อหาของบทเรียนแรกนี้จะมีเพลงประกอบบทเรียนซึ่งจะช่วยให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน คำศัพท์ในบทเรียนแรกของวิชาภาษาอังกฤษมีดังนี้

1. What Your Name แปลว่า คุณชื่ออะไร

2. My Name is …… แปลว่า ฉันชื่อ.......

3. Nice to meet you แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก

=========================

เพลงประกอบบทเรียน

What Your Name What Your Name What Your Name ?

My name is Richard.

My name is …….

1 2 3 4

Nice to meet you !

What Your Name What Your Name What Your Name ?

My name is ……. My name is ……. My name is …….

1 2 3 4

Nice to meet you !

=========================

วิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คืออะไร

เป็นวิชาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน เพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องราวแห่งการดำรงชีวิต การรู้จักคิดวิเคราะห์ ช่างเกต เพื่อใช้เป็นทักษะในการดำเนินชีวิต วิทยาศาสตร์มีหลายเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้ บทเรียนแรกของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คือ ต้องรู้จักความหมายว่าวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ และกระบวนการค้นคว้าหาความรู้ อย่างมีขั้นตอนมีระเบียบแบบแผน มีเหตุผล มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้

กระบวนการทางวิทยขาศาสตร์ มีดังนี้

1.กำหนดปัญหา คือ การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

2.ตั้งสมมุติฐาน คือเป็นการคาดคะเนคำตอบของปัญหาไว้ก่อน

3.ออกแบบและทำการทดลอง ตามที่เราสมมุติฐาน

4.วิเคราะห์ผลการทดลอง

5.สรุปผลการทดลอง

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปร่างและขนาด

เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เริ่มแรกด้วยเรื่องและเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด ซึ่งในบทเรียนนี้จะพาน้องๆฉัน ป.1 ไปเรียนรู้ทำความรู้จักกับ สี ขนาด รูปร่าง ที่แตกต่างกัน เช่น การเปลี่ยนเทียบหนังสือสองเล่มที่เหมือนกันแต่แตกต่างกันที่สีสัน หรือ สิ่งของที่มีรูปร่างเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ขนาด เช่น เก้าอีนั่ง มีขนาดต่างกัน เป็นต้น และการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีความแตกต่างกัน

Sponsored Links