โปรแกรม Panit เป็นโปรแกรมวาดภาพ อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Microsoft Windows โปรแกรมนี้นิยมใช้สำหรับเด็ก เหมาะสำหรับการเรียนรู้การวาดภาพ การออกแบบชิ้นงานด้วยจินตนาการของตนเอง นอกจากนี้โปรแกรม Paint ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอน หรือเป็นเกมให้นักเรียนได้เรียนรู้อีกด้วย

การสร้างเกมจิ๊กซอว์ ด้วยโปรแกรม Paint มีดังนี้

1. คลิกเมนู File

2. คลิกเมนู Open

3. เลือกโฟล์เดอร์ที่มีภาพ หรือ ภาพที่ต้องการ

เมื่อคลิกเมนู Open (จะมีข้อความขึ้นมาถามว่าเราต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้เราคลิก Don't Save) ภาพที่เราต้องการจะปรากฏขึ้นมา

ให้เราคลิกเมนู File  และ คลิกเมนู Properties  เราต้องตั้งค่าหน้ากระดาษของไฟล์งานที่ต้องการสร้างเกมจิ๊กซอว์

4. เลือกเมนู Select 

5. ลากคลุมภาพเพื่อทำการแยกชิ้นส่วนของภาพออก โดยทำการตัดชิ้นส่วนภาพด้วยเครื่องมือ Select โดยทำการลากคลุมส่วนของภาพที่เราต้องการ ให้แยกออกจากกัน (ลากคลุมบางส่วนของภาพ แล้วดึงแยกออกมาวางตรงพื้นที่ว่างเปล่า) ภาพก็จะแยกออกจากกัน

6. ทำการ Save งาน โดยคลิกเมนู File  และคลิกเมนู Save as ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกชนิดของภาพเป็น PNG 

 

7. เมื่อต้องการนำภาพมาทำการเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ ให้คลิกเมนู File และเลือกภาพที่เราต้องการ

8. เลือกเมนู Select และเลือก Transparent Selection (เพื่อให้ภาพไม่มีพื้นที่สีขาว) ค่อยๆดึงภาพมาเชื่อมต่อกันให้เป็นภาพที่สมบรูณ์แบบเดิม

 

 ประโยชน์ของการสร้างเกมจิ๊กซอว์

1. ทำให้นักเรียนมีความรู้ในการวาดภาพ

2. ทำให้นักเรียนสร้างเกมได้จากโปรแกรม Paint

3. ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนรู้ มีความสุข สนุกในการเล่นเกมจิ๊กซอว์ต่อภาพ