Sponsored Ads

กีฬาจัดมาเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน  กีฬาสอนให้เรารู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย

จุดประสงค์การจัดงานกีฬาสี

1. เพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน

2. เพื่อให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

3. เพื่อให้รู้จักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ 

4. เพื่อให้รู้จักกฏ กติกาของการแข่งขันกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย

5. เพื่อให้รู้จักการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

1. เป็นที่รัก ของครู เพื่อนๆ และคนทั่วไป

2. มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นไว้ใจ

3. ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข

ผลของการเป็นสมาชิกที่ดี

การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา เราจะต้องรู้สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถาม

ตัวอย่าง  มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล  เหลือกี่ผล

สิ่งที่โจทย์บอก คือ    มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล

สิ่งที่โจทย์ถาม คือ  เหลือกี่ผล

วิธีทำ     มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล

ประโยชน์สัญลักษณ์  4 - 3 = ?      ตอบ   เหลือมะม่วง  1  ผล

เรื่อง เพื่อนลูกช้าง

เด็ก เด็ก เป็น เพื่อน ลูกช้าง     ลูกช้าง เป็น เพื่อน เด็ก เด็ก 

ลูกช้าง แม้ ตัว ยัง เล็ก          แต่ เด็ก เด็ก ตัว เล็ก กว่า ลูกช้าง

ข้อคิดจากเพื่อนลูกช้าง

 คนกับสัตว์สามารถเป็นเพื่อนกันได้ เหมือนกับที่ภูผาและเด็กๆ เป็นเพื่อนกับใบโบก ใบบัว

ความหมายของคำ

1. เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย

2. เพื่อน หมายถึง ผู้ชอบพอรักใคร่ ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

3. ลูกช้าง หมายถึง ช้างที่ยังเล็กอยู่

4. เล็ก หมายถึง มีขนาดย่อมกว่า เมื่อเทียบกัน

5. ตัว หมายถึง คำใช้เรียกแทนสัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตะปู 3 ตัว

ตัวอย่าง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2

1. แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง  จากโจทย์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ ดังนี้

โจทย์บอก คือ แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง  ไข่เป็ด 2 ฟอง

โจทย์ถาม คือ แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง

ประโยคสัญลักษณ์  6 + 2 = 8

หัวหน้าห้อง คือ คนที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเพื่อนในห้อง และเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายงานจากครู  

การเลือกหัวหน้า เรียกว่า ประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง 

ประชาธิปไตย คือ การใช้สิทธิ์ของตัวเราเองเลือกคนที่ต้องการ 

ความเป็นประชาธิปไตย คือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด จะได้รับการเลือกตั้ง 

สิทธิในโรงเรียน ของนักเรียน ได้แก่ 

1.  ได้รับการศึกษา

2. ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ

3. ได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของเพื่อน ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ 

4. สิทธิในการได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

5. สิทธิในการเล่นอุปกรณ์ในโรงเรียน

บุคลากร คือ คนที่มีบทบาท หน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน 

โครงสร้างของบุคลากรใโรงเรียน 

1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนทั้งหมด

2. รองผู้อำนวยการ  มีหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้อำนวยการโรงเรียน คอยดูแลการเรียนการสอนของคุณครู และดูความเรียบร้อยของนักเรียน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสุนการเรียน การสอนในโรงเรียน 

Sponsored Links