Sponsored Ads

ประโยคสัญลักษณ์ และศูนย์กับลบ

ตัวอย่าง  โจทย์  2  เอาออก  1  เหลือเท่าไหร่

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น      2 - 1 = ...

เอาออก  แทนด้วยเครื่อง  -       อ่านว่า ลบ

เหลือ   แทนด้วยสัญลักษณ์ =   อ่านว่า  เท่ากับ

ดังนั้น  2 -1 = 1   เป็นต้น

คำศัพท์ ที่น่าสนใจ เรื่อง ตามหา

1. คอ หมายถึง ส่วนของร่างกายที่ต่อศีรษะกับตัว

2. ผูก หมายถึง เอาเชือกสอดคล้องกันให้เกิดเป็นเงื่อน เพื่อทำให้มั่นหรือติดกัน

3. ลาน หมายถึง บริเวณที่ว่าง สนาม

4. อ้อย หมายถึง ชื่อไม้ล้มลุก ขึ้นเป็นกอ ลำต้นเป็นปล้อง

5. เดิน หมายถึง ยกเท้าเก้าไปข้างหน้า

พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อ ระลึกถึงบุญคุณของครูที่อบรมสั่งสอนและแสดงว่าตนเองเป็นศิษย์ของครู  พร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน

ความสำคัญของพิธีไหว้ครู จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูที่อบรมสั่งสอนและแสดงว่าตนเองเป็นศิษย์ของครูและยังแสดงออกถึงความกตัญญูอีกด้วย  

การเตรียมพานไหว้ครู ต้องเตรียม 2 พาน คือ พานดอกไม้ กับ พานธูปเทียน

พานดอกไม้ ประกอบด้วย

1. หญ้าแพรก  หมายถึง ความเจริญงอกงามของสติปัญญา เพราะหญ้าแพรกเจริญงอกงามเร็วและทนต่อความแห้งแล้ง

2. ดอกมะเขือ  หมายถึง การอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะดอกมะเขือจะคว่ำดอกลงเสมอ

3. ดอกเข็ม หมายถึง สติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อ 

กีฬาจัดมาเพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน  กีฬาสอนให้เรารู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย

จุดประสงค์การจัดงานกีฬาสี

1. เพื่อให้รู้จักการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของโรงเรียน

2. เพื่อให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ

3. เพื่อให้รู้จักการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ 

4. เพื่อให้รู้จักกฏ กติกาของการแข่งขันกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักอภัย

5. เพื่อให้รู้จักการแสดงออกได้อย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน

1. เป็นที่รัก ของครู เพื่อนๆ และคนทั่วไป

2. มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ผู้อื่นไว้ใจ

3. ทำให้โรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข

ผลของการเป็นสมาชิกที่ดี

การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา เราจะต้องรู้สิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถาม

ตัวอย่าง  มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล  เหลือกี่ผล

สิ่งที่โจทย์บอก คือ    มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล

สิ่งที่โจทย์ถาม คือ  เหลือกี่ผล

วิธีทำ     มีมะม่วง 4 ผล  เอาออกไป 3 ผล

ประโยชน์สัญลักษณ์  4 - 3 = ?      ตอบ   เหลือมะม่วง  1  ผล

เรื่อง เพื่อนลูกช้าง

เด็ก เด็ก เป็น เพื่อน ลูกช้าง     ลูกช้าง เป็น เพื่อน เด็ก เด็ก 

ลูกช้าง แม้ ตัว ยัง เล็ก          แต่ เด็ก เด็ก ตัว เล็ก กว่า ลูกช้าง

ข้อคิดจากเพื่อนลูกช้าง

 คนกับสัตว์สามารถเป็นเพื่อนกันได้ เหมือนกับที่ภูผาและเด็กๆ เป็นเพื่อนกับใบโบก ใบบัว

ความหมายของคำ

1. เด็ก หมายถึง คนที่มีอายุยังน้อย

2. เพื่อน หมายถึง ผู้ชอบพอรักใคร่ ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกัน

3. ลูกช้าง หมายถึง ช้างที่ยังเล็กอยู่

4. เล็ก หมายถึง มีขนาดย่อมกว่า เมื่อเทียบกัน

5. ตัว หมายถึง คำใช้เรียกแทนสัตว์ และสิ่งของบางอย่าง เช่น ตะปู 3 ตัว

ตัวอย่าง การแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2

1. แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง ไข่เป็ด 2 ฟอง แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง  จากโจทย์เราต้องวิเคราะห์โจทย์ ดังนี้

โจทย์บอก คือ แม่ซื้อไข่ไก่ 6 ฟอง  ไข่เป็ด 2 ฟอง

โจทย์ถาม คือ แม่ซื้อไข่ทั้งหมดกี่ฟอง

ประโยคสัญลักษณ์  6 + 2 = 8

Sponsored Links