Sponsored Ads

www.VDOLearning.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อเผยแพร่ เนื้อหาความรู้ ที่เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ และ วิชาคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ป.1 - 3

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา หรือ สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ โดยผ่านเว็บไซต์  www.vdolearning.com

4. เพื่อให้นักเรียนทุกคนในประเทศไทย ได้เรียนรู้ร่วมกัน เพราะมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร ตามที่ สพฐ. กำหนด 

5. เพื่อให้ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ทุกท่าน เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ด้วยวิดีโอการสอน และ การเรียนรู้โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดทำเว็บไซต์มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลบทความต่างๆให้แก่ทุกท่านที่สนใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกท่านสามารถนำบทความไปใช้ได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ ในด้านการศึกษา ของเด็กไทยทุกๆคน เราขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเผยแพร่ความรู้จากเว็บไซต์  vdolearning.com แก่เด็กนักเรียนทุกคน   

ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการเรียนรู้ในเว็บไซต์ vdolearning.com คือ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ที่มีอินเทอร์เน็ต เช่น ที่โรงเรียน ที่บ้าน หรือเวลาว่าง ตามโอกาสที่สมควร  เมื่อนักเรียนศึกษาหาความรู้  จากบทความด้านการศึกษาต่างๆ หรือความรู้ด้านการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา  และสื่อการสอนวิชาต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์  จะส่งผลให้นักเรียนทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดีขึ้น  ขอบคุณค่ะ  Kru.Star 

 

 

 

Sponsored Links