การสร้างแอปพลิเคชั่น Calculator โปรแกรมเครื่องคิดเลข บนระบบปฏิบัติการ Android เป็นการใช้คำสั่งทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีอยู่ในโปรแกรม MIT App Inventor 2 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับสร้าง สร้างแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android

Application Calculator มีหลักการสร้างคำสั่งดังนี้

1. เข้าเว็บ Browser แล้วพิมพ์ localhost:888 เพื่อเริ่มสร้าง Application

2. ตั้งชื่อ Project ที่ต้องการสร้าง

3. คลิก Label ลากมาวางที่หน้าจอ Screen

4. ที่ Properties พิมพ์ข้อความ เครื่องคิดเลข ตรงช่อง Text ปรับแต่งข้อความตามต้องการ

5. เลือก Text Box ที่ Palette ลากมาวางที่หน้าจอ Screen โดยลากมาวางไว้ 2 Text Box

 

6. ปรับแต่ง Text Box ที่ Properties

7. เลือกเมนู Layout แล้วเลือก Horizontal Arrangement

8. คลิกเลือกเมนู Button แล้วลากมาวางข้างใน กรอบของ Horizontal Arrangement และต้องลากมาวางให้ครบ 4 ปุ่ม เพื่อสร้างปุ่ม + , - , x , /

9. เปลี่ยนชื่อ Button โดยคลิกที่ Buttonแล้วคลิก Rename ตั้งชื่อ ปุ่ม เช่น ปุ่มบวก (+) ก็ตั้งชื่อ plus แล้วกดปุ่ม OK

10. การปรับแต่งปุ่ม ให้คลิกที่ปุ่ม แต่ละปุ่ม แล้วมาปรับแต่งที่ Properties ดังนี้ * Text ให้ใส่ข้อความตามชื่อปุ่ม เช่น + , - , x , / * Width และ Height ปรับเป็น 30 pixels

11. คลิกที่เมนู Layout แล้วลาก Horizontal Arrangement มาวาง ปรับแต่งให้อยู่กึ่งกลาง

12. คลิกที่เมนู Palette แล้วลาก Label มาวางไว้ในกรอบ Horizontal Arrangement ปรับแต่งข้อความที่ Properties แล้วพิมพ์ข้อความที่ Text ว่า ผลรวม

13. คลิกที่เมนู Palette แล้วลาก TextBox มาวางไว้ในกรอบ Horizontal Arrangement

14. ตั้งชื่อ TextBox ว่า Sum

15. ลาก Label มาวางในจอ Screen โดยลากมาวางสองครั้ง แล้วพิมพ์ข้อความว่า Label แรกว่า การใช้งาน Label ที่สอง พิมพ์ว่า พิมพ์ตัวเลขทั้ง 2 ช่อง แล้วจึงเลือกเครื่องหมาย + - x /

16. คลิกเมนู Blocks เพื่อสร้างคำสั่ง

17. คลิกปุ่ม plus เพื่อสร้างคำสั่ง (เป็นการสร้างคำสั่งลงในปุ่มบวก)

18. เลือก when plus.Click do

19. เลือก Textbox ชื่อ Sum ที่เราสร้างขึ้น

20. เลือก Set Sum Text to

21. คลิกเลือกเมนู Built-in แล้วเลือกเครื่องมือ Math

22. เลือกคำสั่งที่เป็นบวก (เพราะเรากำลังสร้างปุ่มบวก)

23. คลิกเลือก TextBox 1 แล้วเลือกคำสั่ง TextBox1 . Text ดังภาพ ลากไปวางต่อกันข้างในช่องว่างแรกของคำสั่ง บวก

24. คลิกเลือก TextBox 2 แล้วเลือกคำสั่ง TextBox2 . Text ดังภาพ ลากไปวางต่อกันข้างในช่องว่างที่สองของคำสั่ง บวก

25. เลือกเมนู Build แล้วเลือก App (save.apk to my computer) เพื่อทำการ Save โปรแกรม